JUDr. Miroslav Chupáč

JUDr. Miroslav Chupáč
advokát

Jako advokát se ve své praxi věnuji právu obchodnímu, občanskému a trestnímu. V oblasti obchodního práva klientům poskytuji komplexní právní poradenství například v oblasti správy a zakládání obchodních společností nebo při sporech mezi členy orgánů těchto společností. Jde-li o právo občanské, zde se soustředím zejména na vymáhání pohledávek, smluvní agendu, spory o náhradu škody, převody nemovitostí, spoluvlastnické vztahy a jejich vypořádání, jakož i na rozvody manželství a s tím související vypořádání majetkových a rodinných vztahů. Bohaté zkušenosti mám rovněž se zastupováním klientů v trestním řízení, rozsáhlou hospodářskou kriminalitu nevyjímaje.

Klientům dále poskytuji právní služby spočívající v zastoupení před soudy a jinými orgány veřejné moci, a to jak v případě řízení již zahájených, tak v předsoudní fázi. Přitom se aktivně zabývám i zastoupením klientů v poměrně specifických řízeních o dovolání před Nejvyšším soudem České republiky a v řízeních o ústavních stížnostech před Ústavním soudem.

Díky předchozím zahraničním stážím ovládám anglický jazyk na úrovni umožňující každodenní výkon advokacie, včetně zastoupení anglicky hovořící klientely před českými soudy a jinými orgány veřejné moci.

Vzhledem k rozsahu naší plzeňské advokátní kanceláře mohu navíc mezioborovou či výrazně složitější právní problematiku kdykoliv konzultovat krátkou cestou s dalšími kolegy, kteří jsou klientům v případě potřeby také k dispozici.