JUDr. Ondřej Stehlík, LL.M.

JUDr. Ondřej Stehlík, LL.M.
advokát, partner

Jako advokát se s ohledem na své předchozí zkušenosti v developmentu a managementu profiluji zejména v oblasti obchodního a korporátního práva. Zaměřuji se především na smluvní agendu, vyjednávání smluvních podmínek, investiční akvizice, přeměny obchodních společností, nemovitostní právo a mimosoudní řešení sporů.

Mám rozsáhlé zkušenosti zejména v oblasti developerských projektů, určených jak k prodeji, tak ke komerčnímu pronájmu (office i retail), vč. následné správy nemovitostí, kde pro významné investory/developery zajišťuji rovněž komplexní poradenství v oblasti výstavby a to již od povolovacích řízení, podporu při zajištění bankovního financování, nastavení realizační fáze (smlouvy o dílo, či Development/Project/Construction management), vyjednávání podmínek pronájmů, prodejů, následnou správu nemovitostí až k finálnímu uzavírání a likvidaci SPV, vše vždy včetně strukturování transakcí a nastavení optimalizačních principů.

Specializace:

Vystudoval jsem Právnickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na magisterské studium jsem navázal doktorátem z oblasti práva obchodních korporací na Právnické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Absolvoval jsem také zahraniční stáž v Holandsku, kde jsem zdokonalil znalost jazyka, a poskytuji tudíž právní služby plynně i v angličtině.

Za své silné stránky považuji zejména schopnost najít společnou řeč mezi smluvními stranami (negotiation – closure) a vyjednat komplexní a dlouhodobá řešení výhodná pro obě strany (win-win), které lze navíc systémově opakovat. Ve své práci kladu důraz na proaktivní zodpovědný přístup ke klientům, férové jednání a schopnost rychle reagovat i v obtížných situacích, kdy pravda je mezi stranami sporu většinou na půl cesty, avšak vždy blíže k mému klientovi.

Rating:

 • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná kancelář 2015 - 2020
 • Global law experts – recommended law firm 

Členství:

Stáže:

 • Holandsko – Právnická fakulta v Haagu

Publikace:

 • Fikce vydání závazného stanoviska podle nové úpravy stavebního zákona (spoluautor)
 • Plánovací smlouva s obcí jako podmínka vydání regulačního plánu v roce 2020 (spoluautor)
 • Co je to dohoda o parcelaci? (spoluautor)
 • Podvodná změna jednatele
 • Obchodní rejstřík ve světle novely z.č. 351/2011, Epravo.cz, 2012.
 • Problematické aspekty Úmluvy CMR s důrazem na články 30-33, Obchodní právo, 2012
 • Lékaři a švarcsystém – Epravo.cz, 2013
 • Mezinárodní příslušnost ve spotřebitelských věcech dle Nařízení „Brusel I.“, Obchodněprávní revue 2013
 • Court of Arbitration for Sport (CAS) – předpoklady a východiska z hlediska rozhodčího řízení, sportovního práva a práva EU– Acta Iuridica Olomouncensia, 2013
 • Rovnost volebního práva, Právník, 2013, č. 7,p
 • Nad zvyšováním bytových nájmů v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy, 2014
 • Vliv zahraničních právních úprav na institut započtení, SBORNÍK ODMP 2013 - Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo, leges, 2013
 • Neplatnost společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci. Právní rozhledy 2014
 • Nucené zrušení společnosti s.r.o. po rekodifikaci, Acta Iuridica Olomouncensia 2014
 • Vybrané aspekty náhrady škody po rekodifikaci, podzim 2014