Mgr. Martin Šoula

Mgr. Martin Šoula

Specializace

- trestní právo
- závazkové právo
- sporná řízení
- zdravotnické právo
- převody lékařských praxí

Jsem právníkem vykonávajícím generální praxi, ve které se zabývám trestním právem, závazkovým právem a s tím související spornou agendou.

V trestním právu jsem Vám schopen pomoci především v oblasti trestných činů proti majetku, trestných činech daňových a trestných činů spojených s návykovými látkami. Kromě zastupování obviněných v trestním řízení mám také nemalé zkušenosti jako zmocněnec poškozených, kterým zajišťuji právní pomoc během celého trestního řízení a zejména jejich uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy.

V soukromém právu se zabývám nejvíce spornou agendou, tedy především vymáhání pohledávek po dlužnících a případně také obranou proti neoprávněnému vymáhání pohledávek.

Při své práci se snažím, aby nedocházelo ke zbytečným a nákladným soudním sporů, s čímž souvisí vytváření kvalitní smluvní dokumentace, kdy se snažím zohlednit rozmanitost každého případu.

Předmětem mé užší právní praxe, jakož i mou zálibou je poskytování právního poradenství lékařům při převodu jejich lékařských praxí, což v sobě zahrnuje vypracování smluvní dokumentace, zastupování před správními orgány a zdravotními pojišťovnami. Za sebou mám již několik úspěšných převodů lékařských praxí.

Při práci se snažím především o lidský přístup a spokojenost klienta.

 

Mezi oblasti, se kterými Vám mohu pomoci, patří především:
- zastupování obviněných po celou dobu trestního řízení, včetně vazebního zasedání
- přihlášení nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy do trestního řízení
- zastupování poškozených v rámci trestního řízení
- sporná agenda, zastupování klientů před soudy
- tvorba a revize smluvní dokumentace
- zastupování lékařů během správního řízení týkajícího se převodu lékařské praxe
- právní pomoc při sjednávání podmínek prodeje lékařské praxe
- zastupování lékařů při registraci před zdravotními pojišťovnami v rámci převodu lékařských praxí

 

Publikační činnost:

- Ustanovení opatrovníka právnické osobě v trestním řízení jako legální prostředek omezení práva na obhajobu?

- Co se stane s praxí, když zemře lékař?

Prodej lékařské praxe

Zákaz donucování k sebeobviňování, neboli nemo tenetur se ipsum accusare

- Žádost o podmíněné propuštění odsouzeným

- Doměření a doplacení daně či jiné podobné platby jako zánik trestní odpovědnosti?