Vzor předžalobní výzva 2014

1.1.1986

Jak má vypadat předžalobní výzva v roce 2019?

V případě, že dlužník neuhradí dlužnou částku, je třeba mu zaslat předžalobní výzvu na poslední známou adresu. Pokud tato výzva není zaslána, nevznikne žalobci právo na zaplacení jeho nákladů protistranou. V dané věci je již i účinná judikatura. Zmiňme např. aktuální usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 1Co 524/2013, ze dne 12. 2. 2014.

Soud judikoval, že podstatnou náležitostí (essentialia negotii) výzvy k plnění podle § 142a o.s.ř. je také upozornění na hrozící soudní vymáhání žádaného plnění, bez něhož žalobci, který měl úspěch ve věci zahájené po neúspěšném požadavku na dobrovolné plnění, právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému nevznikne.

V případě, že Vám dluží peníze, doporučujeme využít kvalifikované služby advokáta, kdy se nám pravidelně daří vymoci pohledávky nejen z podnikatelských vztahů.

Advokátní upomínka má samozřejmě vyšší sílu a důraznost, než upomínka odeslaná podnikatelem.

Jednoduchá předžalobní výzva 2014 tedy v sobě obsahuje text o výši dlužné částky a upozornění na soudní řízení v případě absence úhrady.

Vzor předžalobní výzvy pro rok 2019:

Vážený pane/Vážená paní,

do dnešního dne nebyla i přes opakované výzvy uhrazena faktura č. X ze dne Y splatná XYZ (dále jen Pohledávka). 

Vyzýváme Vás tímto naposledy k úhradě výše uvedené Pohledávky.

V souvislosti s vymáháním Pohledávky ve vztahu k této předžalobní výzvě k úhradě dluhu ve smyslu § 142a odst. 1 o.s.ř., Vám tímto zároveň sdělujeme, že nám vznikl nárok na úhradu paušální částky ve výši 1.200,- Kč na náhradu nákladů spojených s uplatněním Pohledávky, a to v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., když tuto částku zároveň žádáme uhradit ve shora uvedeném termínu, a to na bankovní účet naší společnosti.

S pozdravem XYZ

Jak bylo uvedeno výše, z neuhrazených pohledávek má podnikatel i další nároky. Velmi rádi vám s vaším problémem pomůžeme v naší kanceláři. Máme s tím mnohaleté zkušenosti a víme, že advokátní výzvy jsou daleko efektivnější, než když si věřitel pošle předžalobní výzvu sám.

 

Chcete vědět víc?