Vzor předžalobní výzva 2014

21.5.2014

Jak má vypadat předžalobní výzva v roce 2014?

V případě, že dlužník neuhradí dlužnou částku, je třeba mu zaslat předžalobní výzvu na poslední známou adresu. Pokud tato výzva není zaslána, nevznikne žalobci právo na zaplacení jeho nákladů protistranou. V dané věci je již i účinná judikatura. Zmiňme např. aktuální usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 1Co 524/2013, ze dne 12. 2. 2014.

Soud judikoval, že podstatnou náležitostí (essentialia negotii) výzvy k plnění podle § 142a o.s.ř. je také upozornění na hrozící soudní vymáhání žádaného plnění, bez něhož žalobci, který měl úspěch ve věci zahájené po neúspěšném požadavku na dobrovolné plnění, právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému nevznikne. V případě, že Vám dluží peníze, můžete najít více informací o našich službách na našem webu o pohledávkách. Jednoduchá předžalobní výzva 2014 tedy v sobě obsahuje text o výši dlužné částky a upozornění na soudní řízení v případě absence úhrady.

 

Chcete vědět víc?