JUDr. Vladimír Janošek

JUDr. Vladimír Janošek
associate

Vladimír Janošek is an attorney who takes care of the most difficult cases requiring the highest level of expertise. He come from Kobylí, he studied at the grammar school in Hodonín, Faculty of Law in Olomouc and he currently works in Prague.  

He worked as an articled clerk at the law firm Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. he passed the exams with excellent results.  

In accordance with the Attorneys´ Code of Ethics of the EU, he thinks attorney´s duties do not start and end with a rigorous performance of client´s instructions within the limits of the law. The attorney must serve the justice interest as well as interest of those whose rights and freedom he is entrusted to defend, and he is obliged not only act in the interest of client´s matter but also advise him. These are the principles he tries to follow.

His daily work is:

 • economic and property crime and punishment of corporations 
 • responsibility for damage in complex causes
 • corporate law and economic competition
 • legal disputes
 • securities

He is familiar with these terms:

 • changes of basic stock, supplements except basic capital, transfers and other disposition with shares
 • establishment, change and cancel of companies, creation of corporate documents
 • financial assistance, groups, partners´ resolution of the general meeting
 • partners’ actions, participation in general meetings, squeeze out, sell out
 • criminal and administrative defence of legal persons, compliance programs 
 • representing members of statutory and other bodies of companies
 • representing majority and minority partners
 • legal and arbitration procedures
 • shares, bills, funds

I regularly monitor decision practice of supreme courts and scientific literature. I also publish and lecture.  

What he wrote about:

Comments:

 • In Petrov, Výtisk, Beran a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017

Legal journals:

 • Společná účast společníka a jeho zástupce na valné hromadě. Bulletin advokacie, 2018, č. 10
 • Nepřiměřeně nízká smluvní odměna advokáta jako kárné provinění. Janošek, V. Slanina, L.Bulletin advokacie, 2018, č. 5
 • Společník, akcionář a člen družstva jako spotřebitel. Právní rádce, 2018, č. 3
 • Vedoucí odštěpného závodu po rekodifikaci. Právní rozhledy, 2016, No. 7
 • Miranda warning (jako) ze třetí cenové. Bulletin advokacie, 2016, No. 6
 • Myslí to Nejvyšší soud se sistací hlasovacího práva společníka jednajícího ve shodě se společníkem odvolávaným z výkonu funkce dle § 173 odst. 1 písm. c) ZOK vskutku vážně? Obchodněprávní revue, 2016, No. 6
 • Seznam akcionářů – Část II. Rekodifikace & praxe, 2016, No. 6
 • Seznam akcionářů – Část I. Rekodifikace & praxe, 2016, No. 5
 • Dohody o výkonu hlasovacích práv, akcie bez hlasovacích práv, sistace hlasovacích práv akcionáře (nejen) na základě ujednání stanov. Obchodněprávní revue, 2016, No. 4
 • Zrušení obchodní korporace s likvidací pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky. Obchodněprávní revue, 2016, No. 3
 • Akcionářská práva versus práva vlastníka k akcii. Rekodifikace & praxe, 2016, No. 2
 • Vyloučení (většinového) společníka ze společnosti s ručením omezeným rozhodnutím valné hromady. Obchodněprávní revue, 2015, No. 5
 • Vyloučení (většinového) společníka ze společnosti s ručením omezeným rozhodnutím soudu. Právní rozhledy, 2015, No. 5
 • Mají akcionáři právo na vydání nových akcií za akcie neodevzdané, jež byly představenstvem prohlášeny za neplatné? Obchodněprávní revue, 2015, No. 2
 • Smluvní předkupní právo k obchodnímu podílu. Nihil novi sub sole? Obchodněprávní revue, 2015, No. 1

Jurisdiction:

 • Vybraná korporační judikatura Vrchního soudu v Praze od roku 2015
 • Řízení o vydání opisu seznamu akcionářů. Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích, 55 Cm 94/2017, Právní rozhledy, 2018, č. 22
 • Nerozdělení alespoň části zisku mezi akcionáře bez důležitého důvodu. Vrchní soud v Olomouci, 8 Cmo 122/2016, Obchodněprávní revue, 2018, č. 11–12
 • Žádost o vydání opisu seznamu akcionářů obsahující předžalobní výzvu dle § 142a OSŘ. Vrchní soud v Praze, 7 Cmo 171/2017, Právní rozhledy, 2018, č. 9
 • Rotační princip při jmenování likvidátora soudem ze seznamu insolvenčních správců. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 133/2017, Právní rozhledy, 2018, č. 8
 • Odstoupení jednatele z funkce v nevhodné době. Vrchní soud v Praze, 7 Cmo 204/2016, Obchodněprávní revue, 2018, č. 78
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku a účetní závěrka. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 506/2015, Právní rozhledy, 2018, č. 5
 • Pozastavení výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady; Určitost protestu. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 122/2016, Obchodněprávní revue, 2018, č. 5
 • Likvidace obchodní společnosti jako nutný předpoklad jejího následného výmazu z obchodního rejstříku. Vrchní soud v Praze, 7 Cmo 43/2017, Obchodněprávní revue, 2018, č. 4
 • Konstitutivní účinky rozhodnutí soudu o zrušení právnické osoby. Vrchní soud v Praze, 7 Cmo 447/2016, Obchodněprávní revue, 2018, č. 4
 • Odvolání valné hromady společnosti s ručením omezeným. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 265/2016, Obchodněprávní revue, 2018, č. 3
 • Přerušení valné hromady akciové společnosti. Vrchní soud v Praze, 7 Cmo 126/2015, Obchodněprávní revue, 2018, č. 3
 • Jiný zájem hodný právní ochrany na zrušení výmazu právnické osoby z veřejného rejstříku. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 82/2015, Obchodněprávní revue, 2018, č. 1
 • Zákaz převodu hlasovacího práva bez převodu akcie. Vrchní soud v Olomouci, 5 Cmo 202/2014. Obchodněprávní revue, 2017, No. 9
 • Údaj o číselném označení akcií jednotlivých akcionářů jako obligatorní zákonná náležitost seznamu akcionářů. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 205/2016. Obchodněprávní revue, 2017, No. 5
 • Porušení závazkového předkupního práva k akciím sjednaného v akcionářské smlouvě. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 493/2016. Obchodněprávní revue, 2017, No. 3
 • Úkon právní služby. Nejvyšší soud, 30 Cdo 2610/2015. Bulletin advokacie, 2017, No. 3
 • Kárné provinění advokáta a trestní řízení. Vrchní soud v Olomouci, 3 To 44/2015. Bulletin advokacie, 2017, No. 3
 • Odměna advokáta – dobré mravy. Nejvyšší soud, 33 Cdo 1590/2016. Bulletin advokacie, 2016, No. 12
 • Odměna advokáta – osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší soud, 25 Cdo 4066/2015. Bulletin advokacie, 2016, No. 11
 • Advokát – zaměstnanec, odměna advokáta. Nejvyšší soud, 23 Cdo 144/2014. Bulletin advokacie, 2016, No. 9
 • Odměna obhájce. Ústavní soud, I. ÚS 2775/15. Bulletin advokacie, 2016, No. 4
 • Pořádková pokuta za opožděné dodání listin advokátem. Ústavní soud, IV. ÚS 910/15. Bulletin advokacie, 2015, No. 12

Internet articles

 • Klamavost obchodní firmy, za situace kdy geografické označení neodpovídá sídlu společnosti. Právní prostor, 7. 12. 2018
 • Volba jednatele se zpětnou účinností. epravo.cz, 7. 12. 2018
 • Úkon likvidátora, který vybočuje z účelu likvidace. Právní prostor, 27. 11. 2018
 • Zisk náš vezdejší dej nám dnes aneb dividendové shares. epravo.cz, 22. 11. 2018
 • Povinnost účetní jednotky založit účetní závěrku do sbírky listin trvá i po uplynutí archivačních lhůt. Právní prostor, 16. 11. 2018
 • Ustanovení hmotněprávního opatrovníka společnosti prostřednictvím procesního institutu předběžného opatření. Právní prostor, 5. 11. 2018
 • Převod nebo zastavení části závodu, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání (činnosti) společnosti ve světle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 201/2016. epravo.cz, 23. 10. 2018
 • Akcie s vysílacím právem. epravo.cz, 17. 10. 2018
 • Ředitel ústavu jako monokratický orgán. Právní prostor, 10. 10. 2018
 • Soudní přezkum platnosti odvolání člena správní rady nadačního fondu. epravo.cz, 9. 10. 2018
 • Seznam akcionářů a GDPR. epravo.cz, 8. 10. 2018
 • Odpovědnost za škodu způsobenou při distribuci pojištění a zajištění. epravo.cz, 27. 9. 2018
 • Nedoručení pozvánky společníkovi v důsledku pochybení pošty. Právní prostor, 26. 9. 2018
 • Přenesení rozhodování o svolání valné hromady z jednatele na třetí osobu. epravo.cz, 19. 9. 2018
 • Mají akcionáři právo na vydání nových akcií za akcie neodevzdané, jež byly představenstvem prohlášeny za neplatné? Mají! epravo.cz, 30. 8. 2018
 • Výmaz spolku ze spolkového rejstříku „bez provedení likvidace“. Právní prostor, 29. 8. 2018
 • Má odstoupení od smlouvy o převodu podílu dopad do vnitřních poměrů společnosti? epravo.cz, 29. 8. 2018
 • Inkorporování zvláštní povinnosti do akcie. epravo.cz, 21. 8. 2018
 • Ještě jednou k zákazu umístění smluvních pokut v obchodních podmínkách spotřebitelských smluv. epravo.cz, 23. 7. 2018
 • Voda hučí a minoritní akcionáři skučí. epravo.cz, 26. 6. 2018
 • Vesničko má středisková aneb střediskové (divizní) akcie (nejen) z plastické chirurgie. epravo.cz, 19. 6. 2018
 • Akcie s podmíněným hlasovacím právem. epravo.cz, 6. 6. 2018
 • Zlaté akcie s kontrolními právy. epravo.cz, 1. 6. 2018
 • Bytové akcie. epravo.cz, 21. 5. 2018
 • Slib odškodnění neexistuje - a co když tu je... Právní prostor, 15. 5. 2018
 • Tabu souběhu funkcí je ta tam... epravo.cz, 27. 4. 2018
 • Zápis do obchodního rejstříku na základě cizozemského notářského zápisu. epravo.cz, 6. 4. 2018
 • Neoznámení termínu pohřbu jako neoprávněný zásah do osobnostních práv. epravo.cz, 4. 4. 2018
 • J. Houstone, máme problém, nechce mi převést ty akcie a podílové listy! epravo.cz magazine, 2/ 2018
 • Absolutní zákaz smluvních pokut v obchodních podmínkách spotřebitelských smluv. Opravdu? epravo.cz, 16. 2. 2018
 • Když se Vám někdo pokusí ukrást firmu aneb podvodná změna jednatele. Janošek, V. Sucharda, V. epravo.cz, 14. 2. 2018
 • Neplatnost konkurenční doložky pro sjednání nižší než zákonné výše peněžitého vyrovnání. epravo.cz, 7. 2. 2018
 • Promlčuje se podpojištění? epravo.cz, 23. 1. 2018
 • K právu poškozeného vyjádřit se k provedeným důkazům. epravo.cz, 27. 12. 2017
 • Z rodičovské na pracák aneb jak studující matka samoživitelka o výživné přišla. epravo.cz, 20. 12. 2017
 • Když Vám pravá retroaktivita vstoupí do života aneb aplikace § 59a zákona o vodách v praxi. epravo.cz, 14. 12. 2017
 • Ještě jednou k možnosti rejstříkových soudů přezkoumávat platnost usnesení nejvyššího orgánu obchodní korporace. epravo.cz, 11. 4. 2017
 • Časové účinky nálezu Pl. ÚS 4/2014 ve světle aktuální rozhodovací praxe Ústavního soudu. epravo.cz, 6. 12. 2016
 • Dosažení věku tří let dítěte jako zásadní změna poměrů ve smyslu § 909 o. z. epravo.cz, 22. 7. 2016
 • Ztráta radosti z dovolené – pokoje s výhledem na moře – frankfurtská tabulka. epravo.cz, 1. 7. 2016
 • Koupě závodu. Akciová společnost a její řízení. Verlag Dashöfer, 1. 7. 2016
 • Rekognice v civilním řízení. epravo.cz, 10. 6. 2016
 • Co se stane, když předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu uplatní jen někteří spoluvlastníci? epravo.cz, 3. 5. 2016
 • Když láska zvítězí nad paragrafy. epravo.cz, 20. 4. 2016
 • Trójský kůň skrývající se ve smlouvě o důchodu. epravo.cz, 12. 2. 2016
 • Odškodnění nepohody advokáta vyvěrající ze sporu s policejním komisařem. epravo .cz, 4. 2. 2016
 • Vyloučení člena z bytového družstva pro jednání třetí osoby. epravo.cz, 15. 1. 2016
 • Povinnost loajality společníka vůči společnosti není bezbřehá. epravo.cz, 16. 12. 2015
 • Makej a neptej se proč! epravo.cz, 10. 12. 2015
 • Zajištění podílu v obchodní korporaci v trestním řízení a jeho správa. epravo .cz, 1. 12. 2015
 • Pořádková pokuta za opožděné dodání listin advokátem. epravo.cz, 6. 11. 2015
 • Smluvní retroaktivita. epravo.cz, 29. 10. 2015
 • Pověření jednoho člena statutárního orgánu právním jednáním vůči zaměstnancům. epravo.cz, 23. 10. 2015
 • Náboženská tahanice v druhém senátu Ústavního soudu. epravo.cz, 13. 10. 2015
 • Střídavá péče. Zařadil Ústavní soud zpátečku? epravo.cz, 29. 9. 2015
 • Když jednatel bez svolení koupí káru. epravo.cz, 8. 9. 2015
 • Co znamená, nemůže-li kupující věc řádně užívat dle § 2169 odst. 2 o.z.? epravo .cz, 1. 9. 2015
 • Fenomén sportu v judikatuře. epravo.cz, 28. 8. 2015
 • Kdy už konečně skončí ping pong mezi Joštovou 8 a Burešovou 20? právní prostor, 7. 8. 2015
 • Výplata peněžních prostředků advokátem na bankovní účet sjednaný ve smlouvě o advokátní úschově, který se odlišuje od bankovního účtu uvedeného v kupní smlouvě. epravo.cz, 24. 7. 2015
 • Když knihu, tak zdarma! Opravdu? epravo.cz, 2. 7. 2015
 • Nerovné zacházení společnosti s akcionáři. epravo.cz, 11. 6. 2015
 • Úraz zaměstnance. Kam s ním? A co za to. epravo.cz, 22. 5. 2015
 • Pseudonymous. epravo.cz, 21. 4. 2015
 • Výše skutečné škody na věci jde-li o dotovaný mobilní přístroj. epravo.cz, 27. 2. 2015
 • Škoda způsobená věcí spadlou nebo vyhozenou; mají se uživatelé místností (podobných míst), resp. vlastníci nemovitých věcí, čeho obávat? epravo.cz, 26. 6. 2014
 • Údaj o mzdě či jiném plnění jako věc veřejná. epravo.cz, 3. 1. 2014
 • Několik poznámek ke smlouvě o koupi závodu. epravo.cz, 23. 12. 2013
 • Zastoupení při výkonu funkce opatrovníka. epravo.cz, 1. 11. 2012
 • Odstoupení od smlouvy o nájmu bytu. epravo.cz, 6. 9. 2012
 • Vlastníkova služebnost aneb když někomu slouží vlastní věc. epravo.cz, 9. 8. 2012

And other…