Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ARROWS akademie, s.r.o.

 

Tyto obchodní podmínky společnosti ARROWS akademie, s. r. o., se sídlem Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 274 62 994, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 72535, jako Příkazník (dále jen „Pořadatel“) tvoří nedílnou součást příkazní smlouvy, kterou Pořadatel uzavírá se svými zákazníky, jako příkazci (dále jen „Účastník/ci“).

 

Kontaktní údaje Pořadatele:

ARROWS akademie, s. r. o., Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 274 62 994, DIČ: CZ27462994 tel.: +420 777 118 385, e-mail: akademie@arws.cz

 

Přihlášení, uzavření příkazní smlouvy

Přihlášky přijímáme pouze v písemné podobě na stanoveném přihlašovacím formuláři dostupném na www.arws.cz. Přihlášky mají charakter návrhu na uzavření příkazní smlouvy Pořadatele a Účastníka za podmínek uvedených v inzerci daného semináře na webu www.arws.cz

 

Přihlásit se můžete:

  • prostřednictvím webových stránek www.arws.cz,
  • e-mailem office@arws.cz ,
  • poštou, na výše uvedené adrese.

 

Přihlášku posílejte na stanoveném přihlašovacím formuláři. Budete evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Přednost mají dříve došlé přihlášky, kdy rozhodující je den a hodina doručení přihlášky do ARROWS akademie, s.r.o. V případě shodně došlých přihlášek, jejichž počet převyšuje kapacitu semináře, si Pořadatel vyhrazuje právo vybrat Účastníky do stanovené kapacity podle své volby.

 

Pokud se jedná o webinář, bude Vám zaslán odkaz k přihlášení do webového rozhraní.

 

Uzavření smlouvy je dokončeno zasláním zálohové faktury k úhradě účastnického poplatku. V případě nedostatečné kapacity vám bude doporučen náhradní termín nebo jiný seminář, v takovém případě dojde k uzavření smlouvy až písemnou akceptací návrhu Pořadatele Účastníkem.

 

Před konáním semináře obdrží všichni Účastníci k danému semináři organizační pokyny, a to na e-mail, který uvedli v přihlášce. Přihlášením na seminář dává účastník souhlas k pořizování obrazové dokumentace ze strany Pořadatele.

 

Platba

Faktura za seminář Vám bude zaslána po konání semináře. Úhrada je možná pouze bankovním převodem na účet uvedený v zálohové faktuře, a to najednou. Nepřijímáme hotovost ani platební karty.

 

Storno podmínky

Veškeré změny a storna přijímáme pouze písemně. Zrušení přihlášky je možné provést na základě stornovacích podmínek:

  • bez poplatku do 10 dnů před datem konání semináře,
  • 9 až 5 dnů před datem konání semináře vzniká Účastníkovi povinnost uhradit storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny semináře vč. DPH,
  • 4 méně dní před datem konání semináře vzniká Účastníkovi povinnost uhradit 100% z ceny semináře vč. DPH.

 

V případě, že se Účastník nemůže na seminář dostavit, může za sebe poslat náhradníka. Jestliže bude akce zrušena ze strany Pořadatele, bude Účastníkovi vrácena cena v plné výši.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, termínu akce a lektora. Je povinen o těchto skutečnostech informovat účastníka včas před zahájením akce, a to buď telefonicky, nebo emailem. Na základě těchto úprav lze přihlášku zrušit bez stornovacího poplatku kdykoliv před zahájením semináře.

 

Místo konání

Místo konání každého ze seminářů bude uvedeno u každé nabídky semináře individuálně. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu místa konání semináře, o takové změně informuje Účastníky telefonicky nebo e-mailem. V případě změny místa konání semináře mimo obec, kde se původně měl seminář konat, může Účastník zrušit svou přihlášku bez stornovacího poplatku až do zahájení semináře.

 

Závěrečná ustanovení

Účastníci, kteří na základě a/nebo v souvislosti s těmito obchodními podmínkami vstupují s pořadatelem do smluvních vztahů v postavení spotřebitele, mohou v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (bližší informace na www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Tím není dotčena možnost spotřebitelů uplatňovat své nároky soudní cestou. Obchodní podmínky může Pořadatel měnit či doplňovat. Účastník je vázán zněním obchodních podmínek platných v okamžiku odeslání přihlášky (návrhu na uzavření příkazní smlouvy). Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Zákazníkovi může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho přihlášce, tento způsob doručování má stejné účinky jako doručení do vlastních rukou.