JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., LL.M.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., LL.M.
advokát, partner

Jsem advokát a rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské a agrární komoře České republiky. Poradím Vám primárně s problémy při podnikání, zastoupím Vás ve sporech a transakcích. Pomohu Vám s realizací nemovitostního projektu od A do Z. 

Pokud chcete prodat, nebo koupit "firmu", tak přesně tady jsem ve svém rybníku. Veškerá má právní činnost úzce souvisí s obchodními korporacemi. Jestli chcete poradit, jestli koupit firmu, nebo její majetek a jak to nastavit daňově, tak přesně s tím Vám poradíme. Ať už se jedná o strojírenský podnik, nebo developerský projekt.

Pomohu Vám i v případě, že máte problém s krácením dotací. Na to se v ARROWS dlouhodobě specializujeme. S kolegy se zabývám rovněž právním poradenstvím v oblasti administrace veřejných zakázek a dotačního poradenství ve všech jeho fázích.

Specializace:

Rating:

 • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015 - 2020
 • Global Law experts – recommended attorney for litigation 2015
 • Právník roku – Talent roku – 3. místo 2009

Členství:

Stáže:

 • Polsko – Právnická fakulta Slezské Univerzity v Katowicích
 • USA – Právnické fakulty v Berkeley a San Diegu
 • PF UP Olomouc - postdoktorand (odborný asistent)

Media:

Videa:

 

 

Profesní historie

Možná Vás zajímá i moje profesní a akademická minulost, abyste byli schopni posoudit, zda Vám jsem schopen s problémem pomoci na základě mých teoretických znalostí práva.

Před vstupem do advokacie jsem působil v akademické sféře. Jako postdoktorand jsem vyučoval na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jako akademický pracovník jsem připravoval na Justiční akademii vzdělávací projekt pro soudce a státní zástupce týkající se Nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

V roce 2009 jsem získal ocenění v kategorii Talent roku v Právníkovi roku jako nejmladší účastník vůbec.

Mohu Vám pomoci i v případě, že jste poskytovatelé spotřebitelských úvěrů. V této oblasti (a obecně v soukromém právu) mám akademický původ, kdy v minulosti jsem působil mnoho let jako vyučující na Právnické fakultě Univerzity Palackého, Moravské vysoké škole a Justiční akademii, kde jsem připravoval vzdělávací projekt Nového občanského zákoníku pro soudce a státní zástupce. 

Vybrané publikace:

 • Selected changes in consumer credit after the re-codification of private law in the Czech Republic, Silesian Journal of Legal Studies 2015
 • Jak ohrozí § 1740 odst. 3 občanského zákoníku klasické pojetí obchodních objednávek? Bulletin advokacie 2015
 • K právní úpravě škody způsobené vadou budovy či její údržbou dle občanského zákoníku, Právní rozhledy 2015
 • K povinnosti náhrady škody způsobené zvířetem dle občanského zákoníku, Právní rozhledy 2015
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, kniha ANAG,  2016
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, kniha ANAG, 2015
 • Spotřebitelský úvěr - Praktická příručka s příklady a judikaturou, LEGES, 2011
 • Spotřebitelské úvěry a jejich aktuální trable
 • Obchodní smlouvy, kniha C.H.Beck, 2016
 • a další desítky odborných článků
 • Právo duševního vlastnictví ve vědě a výzkumu, Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, ISBN 978-80-87240-37-3, 40 s.
 • Spotřebitelský úvěr – praktická příručka s příklady a judikaturou, Praha: Leges, 2011, ISBN 978-80-87212-76-9, 128 s.
 • Sousedská práva z hlediska práva soukromého, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 167 s., ISBN 978-80-244-4041-5
 • Spotřebitel. Jak být úspěšný v reklamačním řízení a bránit svá práva před soudem., Praha: WKCR, 2013, ISBN 978-80-7357-399-7, 56 s.
 • Obrácené odstupné jako smluvní pokuta. In: Právní rozhledy 2011, č. 17, s. 882
 • Závazek k budoucímu převodu nemovitostí mezi podnikateli, In: Obchodněprávní revue 2011, č. 5, s. 129
 • Vybrané aktuální otázky odporovatelnosti v občanském zákoníku. In: Právní rozhledy 2010, č. 24, s. 882
 • Úročení úvěrů - vybrané otázky. In: Obchodněprávní revue 2011, č. 2, s. 45
 • Zrušení spoluvlastnictví u pozemku zatíženého zástavním právem In: Právní rádce 2011, č. 7, s. 24
 • Prodloužení promlčecí doby spotřebitelem a jeho dovolenost. In: Bulletin advokacie 2011, č. 4, s. 31
 • Obrana spotřebitele, nebo bránění obchodnímu styku? In: Bulletin advokacie 2010, č. 5, s. 66
 • Dvojkolejnost smlouvy o úvěru a její dopad na současnou úroveň ochrany spotřebitele. In: KNOLL, Vilém (ed). Naděje právní vědy. Plzeň, v tisku. (sborník z konference)
 • Sporné otázky tzv. spotřebitelských úvěrů. In: TOMANČÁKOVÁ, B. (ed). Sborník konference Dny práva na Moravské vysoké škole Olomouc. Olomouc
 • Krátce k pachtu obchodního závodu a otázce převoditelnosti názvu propachtovatele, In: Obchodněprávní revue 7-8/2014, s. 221
 • Neplatnost společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci, In: Právní rozhledy, 18/2014, s. 624-627
 • Výhrada vlastnického práva podle nového občanského zákoníku, In: Právní rozhledy, 15-16/2014, s. 543
 • Prodej a servis vozidel spotřebitelům (nejen ve značkových servisech) po rekodifikaci, In: Obchodněprávní revue, 5/2014, s. 129
 • Nad zvyšováním nájemného v novém občanském zákoníku, In: Právní rozhledy, 5/2014, s. 177
 • Aktuální otázky splatnosti zprostředkovatelské odměny po rekodifikaci, In: Právní rozhledy, 15-16/2013, s. 557
 • Analýza soudního vypořádání spoluvlastnictví a použití dosavadní judikatury v této oblasti, In: Právní rozhledy 22/2013, s. 786
 • Následky schválení amorální dědické dohody bez účasti věřitele, In: Právní rozhledy 1/2012, s. 21
 • Ke škodě způsobené zvířetem dle občanského zákoníku, in: Právní rozhledy 4/2015, s. 123