Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.
advokát - pracovní právo

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

Mými klienty jsou převážně obchodní společnosti s desítkami, stovkami až tisícovkami zaměstnanců, ale také jednotliví zaměstnanci nebo odborové organizace. Pracovní právo pravidelně školím formou odborných seminářů pro klienty i širokou veřejnost a jsem spoluzakladatelem HR KLUBU v Olomouci.

V posledních letech také úzce spolupracuji se vzdělávacím portálem SEDUO.

Jelikož se pracovním právem zabývám denně, mohu poskytovat konzultace i v oblastech, které nejsou pro běžné právníky s generální praxí jednoduché, neboť vyžadují velmi podrobnou znalost pracovněprávní problematiky a mnohačetné praktické zkušenosti.

V neposlední řadě pak od roku 2020 působím jako zprostředkovatel pro řešení kolektivních sporů zapsaný v seznamu, který vede Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mohu Vám tak poskytnout kvalifikovanou asistenci při řešení kolektivních sporů (sporů v rámci uzavírání a plnění kolektivních smluv) a pomoci se vyhnout stávce či výluce.

V pracovním právu řeším nejčastěji:

 • kontroly ze strany inspekce práce a následnou obranu proti uloženým pokutám
 • nastavení dlouhodobé spolupráce mezi podnikateli (prevence švarcsystému)
 • právo pracovních agentur včetně nastavení komplexního systému fungování
 • neplatná skončení pracovního poměru a vymáhání souvisejících nároků
 • smluvní optimalizaci pracovněprávního chodu společnosti
 • pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • fungování vedoucích zaměstnanců
 • kolektivní vyjednávání
 • zaměstnávání cizinců

Čím se dále zabývám:

 • sestavování a revize veškeré pracovněprávní dokumentace (pracovní smlouvy, mzdové směrnice, pracovní řády, sankční předpisy, etické kodexy, konkurenční doložky, kvalifikační dohody, mlčenlivost, firemní vozy, pracovní cesty apod.)
 • pracovní víza, zaměstnanecké karty, vyhoštění cizinců a související problematika
 • vymáhání peněžitých nároků jako je odstupné, odchodné, nárokové benefity aj.
 • vhodné nastavení a zařazení zaměstnanců do platových tříd a stupňů
 • nerovné zacházení, bossing a obecně šikana na pracovišti
 • nastavení spolupráce mezi agenturami a uživateli

Členství:

 • Zprostředkovatel pro řešení kolektivních sporů zapsaný v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců při MPSV (odkaz zde)
 • Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů
 • Hospodářská komora ČR – člen sekce zaměstnanosti a práce
 • Okresní hospodářská komora Olomouc a Přerov
 • Czech Employment Lawyers Association, z.s. (CzELA)
 • Jednota českých právníků
 • Česká advokátní komora

Rating:

 • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015 - 2020
 • Global law experts – recommended law firm

Publikační činnost:

V rámci své praxe pravidelně publikuji na těchto webových stránkách nebo na serverech jako je EPRAVO.cz, Právní prostor, Iurium nebo třeba Firemní Sociolog.

Tištěné publikace:

 • Působení odborové organizace ve vztahu k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr. Právní rozhledy, 2019, č. 9, s. 327.
 • Problematika skončení pracovního poměru u funkcionářů odborových organizací a související otázky. Acta Iuridica Olomucensia, 2016, Vol. 11, Supplementum 1, s. 267.
 • Kontrola dodržování ustanovení § 110 zákoníku práce, EPRAVO.CZ MAGAZINE, 2016, č. 1, s. 35.
 • Obchodní smlouvy. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 230 s.
 • Pohled na zvlášť hrubé porušení pracovních povinností ve světle současné soudní praxe. Acta Iuridica Olomucensia, 2017, Vol. 12, No. 3, s. 155–162.
 • Škoda způsobená zaměstnancem ve formě nákladů na mzdu. Sborník VIII. Ročníku konference Olomoucké dny soukromého práva. Iuridicum Olomoucense o.p.s., 2018, s. 221.

Další publikace a videa: