Akcionář může žádat vydání akcií až do doby, než tyto nabude nový vlastník

8.6.2020

Opětovně úspěšné dovolání

Z podnětu námi připraveného dovolání judikoval Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 27 Cdo 4416/2018 ze dne 26.5.2020, že judikatorní závěry uvedené v judikatuře (viz. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.6.2012, sp. zn. 29 Cdo 2321/2011, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12.6.2018, sp. zn. 29 Cdo 3064/2016, nebo i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.1.2019, sp. zn. 27 Cdo 3601/2018),  se uplatní i v případech, kdy účelem předložení akcií k jejich výměně je změna formy akcií podle § 186 odst. 3 a § 186b obch. zák., protože úprava postupu uvedeného v § 214 obch. zák. i úprava důsledků prohlášení neplatnosti akcií uvedená dle § 186b obch. zák. v § 213a odst. 2 obch. zák. je v obou případech obdobná.

Judikovaný právní názor

Nejvyšší soud tak opětovně (dříve již k našemu dovolání takto rozhodl v rozsudku 29 Cdo 3064/2016) přitakal našemu právnímu názoru, že prohlášením akcií za neplatné zanikají akcie, jakožto cenné papíry, a nadále již s nimi nejsou spojena práva a povinnosti akcionáře jakožto společníka akciové společnosti, ale nezaniká účast akcionáře ve společnosti a akcionář má právo domáhat se vydání akcií, které byly společností vydány namísto těch akcií, které byly prohlášeny za neplatné, neboť příslušný „akcionářský podíl“ přechází na nového akcionáře až provedením dražby.

Dotčený akcionář zůstává i nadále akcionářem (společníkem), a nové akcie (vydané společností místo akcií prohlášených za neplatné) jsou jeho majetkem a má tedy právní nárok na jejich vydání.

Účast ve společnosti (a tedy i právo požadovat vydání nových akcií) dotčenému akcionáři zaniká až v okamžiku, kdy nové akcie nabude (na regulovaném trhu i ve veřejné dražbě) třetí osoba.

Dopady v dané kauze a co plyne pro akcionáře v obdobné situaci

V uvedené věci se tedy opětovně podařilo ochránit investici klienta ve společnosti, kdy jeho akcie byly prohlášeny za neplatné a společnost je odmítala klientovi vydat (po jejich prohlášení za neplatné) před provedením dražby, a zároveň se tímto podařilo do budoucna postavit najisto i výše uvedenou právní otázku, kdy k námi zastávanému právnímu názoru se přiklonil i Nejvyšší soud.

Akcionář musí společnost dostatečným způsobem vyzvat, aby mu byly vydány akcie a zároveň doložit tuto skutečnost případnému dražebníkovi. Je přitom třeba, aby uvedené žádosti splnily podmínky nastolené výše uvedenou judikaturou. Je tedy vhodné kontaktovat v dané věci advokátní kancelář zabývající se danou tématikou.