Byty a NOZ

26.1.2014

Komise pro aplikaci nové civilní legislativy vydala několik nových stanovisek, které se týkají bytů. Od 1. 1. 2014 bude vlastník jednotky vzniklé před účinností nového občanského zákoníku (a vymezené dle již zrušeného ZoVB) převádět stále tuto (starou) jednotku, jak je zapsána v katastru nemovitostí.

 

K tomu, aby se vznik vlastnického práva ke všem jednotkám v domě řídil ZoVB, nebylo zapotřebí, aby došlo k převodu jednotky z vlastníka budovy na další osobu do 31. prosince 2013, ale stačilo, když bylo nejpozději s účinky k 31. 12. 2013 vkladem vloženo do katastru nemovitostí prohlášení vlastníka budovy. Jestliže došlo k zápisu prohlášení vlastníka domu vkladem do katastru nemovitostí s účinky nejpozději k 31. prosinci 2013, pak bude mít po 1. lednu 2014 nájemce bytu - jednotky vymezené dle ZoVB, pouze předkupní právo k této jednotce při jejím prvním převodu dle § 1187 odst. 1 NOZ. Žádné jiné zákonné předkupní právo mít nájemce bytu nebude.

 

Druhé stanovisko se týká údržby bytu a povinností nájemce dle vyhlášky 258/1995 Sb., kterou se prováděl OZ1964. Stanovisko praví, že nebudou-li mít strany po 1. lednu 2014 výslovně upraveno ve smlouvě o nájmu bytu, co se rozumí běžnou údržbou a drobnými opravami, je možné, s ohledem na absenci podrobného vymezení těchto pojmů v NOZ, i nadále vycházet z dosavadní právní praxe, založené nařízením vlády č. 258/1995 Sb.