Co je to Zelená dohoda a jaké přináší přiležitosti?

7.9.2021

Zelená dohoda neboli „Green Deal“ je masivním plánem přijatým členskými státy Evropské unie, který má pomoci bojovat s globálními změnami klimatu, znečištěným ovzduším, půdou i vodními toky. Evropská ekonomika se tak má zazelenat na mnoha frontách a má lépe využívat zdroje. Za tímto účelem budou jednotlivé země přijímat různá opatření a na realizaci transformace v duchu Zelené dohody půjdou investice ve výši 1,8 bilionu eur z unijního rozpočtu.

Příštích sedm let tak před Českou republikou, jejími občany a celou podnikatelskou sférou stojí velká výzva. Evropa má být do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem (tj. dosáhnout nulové čisté emise skleníkových plynů a zbavit se závislosti na fosilních palivech – dekarbonizace) a oddělit hospodářský růst od využívání zdrojů. S tím jde ruku v ruce zvýšená péče o životní prostředí, důraz na nízkoodpadové a bezodpadové technologie či rozvoj sdílené ekonomiky.

Příležitost pro každého

Přijímaná opatření mohou být více či méně populární (např. elektrifikace automobilů). Masivní investice však mohou představovat i nové příležitosti pro rozvoj smysluplných zelených a skutečně udržitelných projektů, kdy podporu může získat opravdu velmi široká škála projektů od různých recyklačních projektů, nové technologie, zajištění energetické soběstačnosti firem, inovace ve stavebnictví apod. Podnikatelé, občané či obce již nyní mohou přemýšlet nad možnostmi získání dotací pro své zelené záměry

Kde přesně hledat příležitosti?

Zelená dohoda obsahuje tyto politiky:

  • Udržitelná mobilita

Jedná se o přechod k ekologické mobilitě, kdy po roce 2035 má být 0 (slovy nula) emisí z nových automobilů. Tento ambiciózní cíl se má podařit za pomocí nových technologií v oblasti automobilismu. V minulosti jsme viděli podporu od státu ohledně pořizování elektromobilů a související infrastruktury. Dá se očekávat, že v budoucnosti tato podpora bude pokračovat. Je to i dáno značným stářím českého vozového parku (jeden z nejstarších v EU). V tomto ohledu se podpora nákupu nových elektromobilů ze strany státu sama nabízí.

  • Čistá energie

Záměrem bude zajištění lepšího propojení energetické soustavy s obnovitelnými zdroji energie. Důraz bude obecně dán na sluneční, větrnou a vodní energii či energetické využití odpadu. Koneckonců čistá energie bude nezbytná i pro pilíř udržitelné mobility.

  • Udržitelný průmysl, výstavba a renovace

Má dojít ke zvýšení energetické účinnosti pro konečnou spotřebu energie a spotřebu primární energie. S tím bude úzce souviset i renovace budov s nižší energetickou náročností. Stát, ale rovněž i samosprávy, budou podporovat využívání nízkouhlíkových technologií při rekonstrukcích obytných domů, podnikatelských prostor i veřejných budov. Již teď máme zkušenosti s dotačními programy zaměřenými na zateplení obytných domů, využívání obnovitelných zdrojů energie pro vlastní účely, výstavba a instalace větrných elektráren či solárních termických panelů, instalace tepelných čerpadel či vytváření zelených střech a fasád.

Větší důraz je kladen také na tzv. cirkulární ekonomiku, tedy recyklaci.

  • Ochrana biodiverzity

Další významnou oblastí bude péče o přírodu kolem nás. Má dojít k obnovení biologické rozmanitosti skrze obnovu lesů, půdy, mokřadů a rašelinišť. Nejen že tato obnova přírody povede k bezpečnému pohlcování uhlíku, zároveň se tímto bude řešit boj se suchem. V České republice máme dlouholeté zkušenosti s programy, které míří na retenci vody v krajině, sadbu stromů či zpracování dešťové vody.

  • Udržitelné zemědělství

Plán například počítá se zajištěním kvalitních potravin napříč EU, snižováním závislosti na pesticidech, umělých hnojivech a antibioticích a vše má být směřováno k šetrnějším technologiím na ošetření potravin. Má dojít k omezování plýtvání i zlepšování životních podmínek zvířat. Vše je součástí tzv. strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“. Zmiňovaným cílem je i zabraňování podvodům v dodavatelských řetězcích v potravinářství.

  • Odstranění znečištění

Již dnes můžeme sledovat tendence na snižování mikroplastů a reziduí z léčivých přípravků ve vodě. Pozornost se zaměří také na snížení znečištění z velkých průmyslových areálů, prevenci havárií a zlepšování kvality ovzduší.

Všechny dotčené oblasti ekonomiky tak bude nutné v příštích letech transformovat.

Na jaké oblasti budou směřovat dotační výzvy?

V následujícím programovém období 2021 a 2027 bude řada operačních programů směřovat svými dotačními výzvami na popsané oblasti. Jedná se o Operační program Životní prostředí (OPŽP). Ten se zaměří na energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie u domácností a veřejného sektoru. Další oblastí je oběhové hospodářství, prevenci vzniku odpadů a jejich využití v hospodářství. V neposlední řadě pak podpora biodiverzity a čistého ovzduší. Dalším významným programem souvisejícím se Zelenou dohodou pro Evropu je Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Ten se zaměří na podnikatelskou sféru. Mimo jiné se v něm objeví dotační výzvy zaměřené na posun k nízkouhlíkovému hospodářství, snížení energetické náročnosti podnikatelských areálů a procesů, či efektivnější nakládání se zdroji.

S ohledem na posun k nízkouhlíkovému hospodářství je zásadní zcela nový Operační program Spravedlivá transformace. Tento program se zaměří na negativní dopady odklonu od těžby a zpracování uhlí v nejvíce zasažených regionech. Bude se jednat o Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj. Cílem bude zajistit rekvalifikaci pracovníků odcházející z uhelného průmyslu, transformaci současných podniků závisející na těžbě uhlí, ale i obnovu krajiny postižené těžbou.

Toto je výčet těch nejrelevantnějších dotačních programů. Na zelené aktivity budou mířit další evropské, ale i národní dotační výzvy.

Podpoříme Vás

V navazujících článcích se budeme věnovat detailům jednotlivých evropských dotačních programů a související problematice právní, daňové ale i účetní. Naši odborníci Vám postupně představí klíčové oblasti. Stejně tak Vás budeme seznamovat se zajímavými dotačními výzvami. 

Rádi s Vámi projdeme Vaše nápady a možnosti, jak využít výše uvedené programy k podpoře Vašich zelených plánů. K Vašim projektům Vám nabídneme související kompletní poradenství – dotační, daňové, právní i účetní. 

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

Co je to Zelená dohoda a jaké přináší přiležitosti?