Co mám dělat jako obviněný?

28.3.2017

Pokud jste se ocitli v rámci trestního řízení na pozici obviněného, znamená to, že proti Vám bylo zahájeno trestní stíhání dle § 160 a násl. zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád. To znamená, že orgány činné v trestním řízení zjistily a odůvodnily, že právě Vámi byl spáchán trestný čin. Po tomto zjištění Vám tedy orgány činné v trestním řízení musí doručit opis usnesení o zahájení trestního stíhání nejpozději na počátku prvního výslechu.

 

Jako obviněný jste stranou i subjektem trestního řízení, což znamená, že máte nejen povinnosti z trestního řízení vyplývající, ale máte i svá práva, kterých není pomálu. Předně je vhodné zmínit, že jako obvinění máte nárok na obhájce, přičemž u určitých trestných činů je zastoupení obhájcem povinné. V některých případech máte rovněž nárok na bezplatné zastoupení obhájcem, čemuž se však věnujeme v našem článku „Kdy mám nárok na bezplatného advokáta“. Obhájce, tedy advokát v trestním řízení, dohlíží na to, aby orgány činné v trestním řízení plnily své povinnosti, které pro ně plynou ze zákona, a neporušovaly při tom práva obviněného.

 

Obhájce je rovněž povinen zastupovat a hájit zájmy obviněného, čímž je zajištěna odborná právní pomoc v rámci trestního řízení. Vzhledem k náročnosti trestního řízení je zastoupení obhájcem vysoce doporučováno.

 

Obviněný může v trestním řízení uplatňovat svá práva spočívající v navrhování důkazů, vyjadřování se ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu, dále může činit různé návrhy a podávat opravné prostředky proti rozhodnutím apod. První opravný prostředek po zahájení trestního stíhání, jenž může obviněný podat, je stížnost proti zahájení trestního stíhání. Tato stížnost by měla splňovat určité náležitosti a především obsahovat kvalitní argumentaci vedoucí ke zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání. Takovou stížnost je potřeba podat do tří dnů od oznámení usnesení.

 

Trestní řízení je pro obviněného psychicky náročným a složitým obdobím. Komplexnost a náročnost trestního řízení tuto situaci navíc neulehčuje. I proto je vhodné přenechat záležitosti ohledně trestního stíhání na odborníkovi z oblasti trestního práva, který Vám zaručí, že bude správně a efektivně uplatněna veškerá práva, která Vám zákon přiznává, a především dohlédne na to, aby orgány činné v trestním řízení Vaše práva neporušovaly a dodržely veškeré své povinnosti. 

 

Chcete vědět víc?