Co s sebou přináší novela ZPKT ?

17.5.2018

Od 3. 1. 2018 vstoupila v platnost novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“), která s sebou přináší zásadní změny a posílení regulace v oblasti investičního poradenství, investičních služeb a obchodu s cennými papíry.

Co s sebou přináší novela ZPKT ?

Cílem novely je především implementace evropských předpisů upravujících kapitálové trhy do české právního řádu a zajištění větší ochrany a kvality služeb pro spotřebitele. S tím souvisí i nové požadavky na odbornou způsobilost poskytovatelů investičních služeb, a to vázaných zástupců, investičních zprostředkovatelů, obchodníků s cennými papíry (dále jen „Poskytovatelé investičních služeb“) a jejich pracovníků.

Odborná způsobilost

Novela ZPKT přichází s požadavkem na to, aby Poskytovatelé investičních služeb zajistili odbornou způsobilost svých pracovníků, a to konkrétně těch osob, které se podílejí na poskytování hlavních nebo doplňkových investičních služeb spojených s jednáním se zákazníky. Odborná způsobilost je definována v §14b odst. 1 ZPKT jako nabytí‚ všeobecných znalostí nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb.‘‘

Pro doložení dosažení všeobecných znalostí postačí prokázání se maturitním vysvědčením nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Co se týče odborných znalostí, tak pro jejich prokázání bude muset každý zaměstnanec a vázaný zástupce mít osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Realizaci těchto zkoušek budou zajišťovat tzv. akreditované osoby, jež k tomu budou mít udělenou licenci od ČNB. Standardy této odborné zkoušky jsou obecně stanoveny v prováděcí vyhlášce č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu.

Výjimky a přechodné období

Výše uvedené podmínky jsou obligatorní pro všechny pracovníky Poskytovatelů investičních služeb a splnit je budou muset i ti dosavadní. ZPKT stanovuje 24 měsíční přechodné období ode dne nabytí účinnosti novely, tj. ode dne 3.1.2018, pro které jim bude stačit k prokázání jejich odborné způsobilosti čestné prohlášení.

Co se týče pracovníků pobočky zahraniční osoby, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, tak na ně se výše popsaná pravidla nevztahují. Takový zaměstnanci se však musí řídit pravidly o odborné způsobilosti jejich domovského státu a dbát na to, aby během své činnosti v ČR poskytovali své služby s náležitou péčí.  

V případě ale, že jde o subjekt, jehož dohledovým orgánem je ČNB, tak bude nutné, aby jeho pracovníci měli vždy osvědčení o odborné způsobilosti získané v České republice dle tuzemských pravidel. Nebude tedy postačovat, pokud bude mít daný pracovník osvědčení o odborné způsobilosti dle náležitostí jiného členského státu EU.

___________________________

[1] Zejména jde o Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2014/65/EU, o trzích finančních nástrojů, tzv. „MIFID II“

Chcete vědět víc?