Co vše je potřeba při převodu nemovitostí?

26.11.2017

Převod nemovitých věcí je běžnou záležitostí a za svou praxi se s ní setkal jistě téměř každý advokát. Na první pohled se tedy může zdát, že převod například pozemku je poměrně jednoduchý, bezproblémový a nekomplikovaný úkon. Ovšem je potřeba splnit určité povinnosti, při jejichž nedodržení by se převod, právě například pozemku, mohl značně zkomplikovat a protáhnout.  Na co je tedy dobré dát si pozor? Jaké jsou náležitosti smluv pro převody nemovitých věcí?

 

Nejprve je třeba si vymezit, jaké věci lze považovat za nemovité dle českého právního řádu, abychom zjistili, u kterých věcí je potřeba speciálních náležitostí, když je převádíme. Občanský zákoník definuje nemovité věci v paragrafu 498 odstavci 1 občanského zákoníku, dle tohoto ustanovení jsou nemovitými věcmi pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením, a také věcná práva k nim, které za nemovité věci prohlásí zákon. Dále toho ustanovení uvádí, že nemovitou věcí je i ta věc, která není součástí pozemku, pokud tak stanoví zákon, další podmínkou je, že takovou věc nelze přenést z místa bez porušení její podstaty.

 

Hlavní rozdíl mezi převodem movitých a nemovitých věcí je to, že u nemovitostí je zákonem vyžadována písemná forma, která je potřebná k platnosti takovéhoto právního jednání a rovněž k nabytí požadovaných účinků. Takže strany si nemohou zvolit, jakou formu právního jednání chtějí, jako tomu je u movitostí, zákon na ně klade požadavek, aby smlouva byla v písemné formě, tento převod tedy nelze učinit například ústně.

 

Je důležité si uvědomit, že vlastnické právo k nemovitým věcem se nabývá až v okamžiku zápisu vlastnictví do veřejného seznamu, tedy do katastru nemovitostí.  Je potřeba podat návrh na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu. Zápis do katastru nemovitostí má zpětné účinky, to znamená, že právní účinky nastávají zpětně k okamžiku, kdy návrh na zápis katastrálnímu úřadu došel.

 

Toto bylo jen pár náležitostí, které jsou vyžadovány při převodu nemovitých věcí. Existují však další skutečnosti, které byste měli mít na mysli, pokud se pro takovýto převod rozhodnete. Například, jak lze při právním jednání, které je učiněno elektronicky, písemnost také elektronicky podepsat nebo také jaké náležitosti jsou vyžadovány, jestliže jedná více osob?

 

Převod nemovitostí tedy není tak lehký úkon, jak se na první pohled může jevit. Jelikož nemovité věci jsou zpravidla věcmi vyšší hodnoty, je na místě konzultovat takový převod s odborníkem a vyhnout se tím nepříjemným problémům, které při nedodržení určitých náležitostí mohou nastat.

 

 

 

 

 

 

 

Chcete vědět víc?