Daňové flash news

13.5.2021

Náhrady výdajů za cesty z tuzemska i zahraničí do práce v tuzemsku nejsou v určitých případech zdanitelným příjmem zaměstnance

10. 3. 2021

Nejvyšší správní soud v rozsudku 2 Afs 413/2018 – 34 řešil otázku, zda je náhrada cestovních výdajů za dopravu z místa bydliště do místa výkonu práce zdanitelným příjmem zaměstnance podle zákona o dani z příjmů. V tomto případě byla doměřena zaměstnavateli, potažmo jeho zaměstnancům daň z příjmů ze závislé činnosti z důvodů neuznání náhrad výdajů za použití soukromých vozidel při cestě z jejich bydliště do místa výkonu práce a zpět.

Závěr nejvyššího správního soudu je, že institut náhrad při přijetí do pracovního poměru podle § 177 zákoníku práce může využít i zaměstnavatel z podnikatelské sféry a nejedná se o zdanitelný příjem zaměstnance. Protože se tedy jedná o cestovní náhrady ve smyslu §152 odst. 1 písm. f) zákoníku práce, tedy náhrady výdajů související s přijetím do zaměstnání, jedná se zároveň o daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele.

VÍCE:

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 2021,

sp. zn. 2 Afs 413/2018 – 34

COVID - zdanění čerpaných finančních podpor u fyzických osob

10. 3. 2021

Téměř celý rok 2020 a od počátku roku 2021 jsou neustále širokou veřejností řešena témata ohledně koronavirové pandemie. Zejména zavádění restriktivních opatření a návrhy ve formě finančních podpor, jak zmírnit negativní dopady zavedených opatření na různé subjekty,  právnické i fyzické osoby. Fyzické osoby se snaží čerpat různé nabízené finanční podpory např. kompenzační bonus pro podnikatele, ošetřovné pro OSVČ, dotace z programu Antivirus, dotace:  COVID - Nájemné, COVID- GASTRO a další), aby mohly překonat tuto tíživou situaci a zachovaly existenci své podnikatelské činnosti. Podnikatelé ale často opomíjejí, zda s čerpáním podpor nepřicházejí i nějaké povinnosti, zejména ty daňové. Patříte mezi fyzické osoby, které čerpaly nabízené finanční podpory? Vyvstala u Vás otázka, zda takto čerpaná finanční podpora může mít u Vás daňové konsekvence, zejména z pohledu daně z příjmů? Pokud jste si na některou z těchto otázek odpověděli ano a zajímaly by Vás bližší informace, tak se na nás obraťte a my Vám v rámci našich služeb pomůžeme.

DPH u respirátorů

16. 3. 2021

Ministerstvo financí ve finanční zpravodaji č. 16/2021 informovalo o prodloužení již dříve vydaného prominutí daně z přidané hodnoty u specifických zdravotnických pomůcek využívaných v kritickém koronavirovém období. Daň z přidané hodnoty lze prominout v této situaci, pokud se zdanitelné plnění (dodání zboží) uskutečnilo v období od 4.4.2021 do 3.6.2021 a to u těchto položek:

 1. filtrační polomasky a respirátory (musí splňovat parametry třídy ochrany minimálně FFP2 nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost)
 2. respirátory (vždy bez výdechového ventilu)
 3. filtry a jiné příslušenství k filtračním polomaskám a respirátorům

Výše uvedené prominutí nelze aplikovat na daň, u níž vznikla povinnost jí přiznat z důvodu pořízení zboží z JČS nebo z titulu dovozu zboží.

„Prodloužení“ lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2020

16. 3. 2021

Ministerstvo financí ve finanční zpravodaji č. 16/2021 informovalo o možnosti podaní daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020 v tzv. „prodloužení“, které spočívá v prominutí sankcí (úrok z prodlení a pokuta za opožděné daňové přiznání). Aplikace tohoto prodloužení je však podmíněna následujícím:

 • u poplatníků, kteří mohou podávat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2020 v listinné podobě, musí k podání tohoto daňového přiznání dojít nejpozději dne 3.5. 2021 a k témuž dni musí být připsána i úhrada daně z příjmů na příslušný účet správce daně
 • u poplatníků, kteří podávají daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2020 elektronicky, musí k podání tohoto daňového přiznání dojít nejpozději dne 1.6. 2021 a k témuž dni musí být připsána i úhrada daně z příjmů na příslušný účet správce daně.

Zvýšení částky pro odpočet poskytnutých darů od základu daně

16. 3. 2021

V návaznosti na novelu zákona o daních z příjmů, mohou nyní poplatníci uplatnit vyšší odpočet poskytnutých bezúplatných plnění (darů) od základu daně, a to:

 • fyzické osoby mohou pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021 v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně (dosud nejvýše 15 % základu daně)
 • právnické osoby mohou pro zdaňovací období, která skončí v období od 1.3. 2020 do 28.2. 2022, v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně sníženého podle § 34 (tj. např. o daňové ztráty). Dosud bylo možné nejvýše pouze 10 % základu daně.

Právnické osoby, které již podaly novelou zákona daňové přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období končící ve výše vymezeném časovém rozmezí, mohou snížit základ daně ve znění této novely prostřednictvím podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů. Toto dodatečné daňové přiznání musí být však podáno nejpozději do 31.3.2021.

Informace ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021

22. 3. 2021

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informace k novému kompenzačnímu bonusu pro rok 2021.

Cílem kompenzačního bonusu pro rok 2021 je zmírnění dopadů současně probíhajících epidemiologických omezení v souvislosti s koronavirem.

Kompenzační bonus pro rok 2021 by měl mít podobnou povahu a parametry jako předchozí bonusy. Nový bonus je rozdělen na tři části:

 • Bonus pro osoby samostatně výdělečně činné (část A)
 • Bonus pro společníky malých společností s ručením omezeným (část B)
 • Bonus pro osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pracují pro osoby s činností významně dotčené epidemií (část C)

Hlavní změny, které by měla úprava přinést jsou: vymezení předmětu kompenzačního bonusu, rozšíření okruhu příjemců podpory, úpravu výše podpory či možnost čerpání bonusu v případě karantény či izolace dle určených podmínek.

Blíží informace naleznete na tomto odkazu.

Nový způsob zveřejňování účetní závěrky

25. 3. 2021

Jednou ze základních povinností účetních jednotek je zveřejnění účetní závěrky v obchodním rejstříku. Povinně auditované společnosti by měly zveřejnit účetní závěrku do 30 dnů ode dne vydání auditorské zprávy či schválení příslušným orgánem, nejpozději však do konce následující roku.

Velkou novinkou je aktuálně možnost zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím finančního úřadu. Pokud se společnost rozhodne využít pro zveřejnění účetní závěrky finanční úřad, je nutné aby podání obsahovalo údaje o rozsahu v jakém má být účetní závěrka zveřejněna.

Další způsoby zveřejnění účetní závěrky jsou následující:

 • zaslání na příslušný rejstříkový soud datovou schránkou,
 • zaslání emailu s elektronickým podpisem na podatelnu rejstříkového soudu,
 • online podání - přes webový portál justice.cz nebo podatelnu.

Termíny podání přehledů OSVČ

1. 4. 2021

V letošním roce došlo opět k posunu termínů odevzdání přehledů OSVČ pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení za rok 2020.

Termín pro odevzdání přehledů pro zdravotní pojišťovny byl stanoven na 2. srpna 2021. Doplatek je potřeba zaplatit do 8 dnů po podání přehledu.

Lhůta pro podání přehledů České správě sociálního zabezpečení je stanovena na 30. června 2021 a do tohoto data je zároveň nutné uhradit doplatek pojistného.

Oznamovací povinnost u příjmů plynoucích do zahraničí a změny od roku 2021

13. 4. 2021

V zákoně o daních z příjmů je implementována povinnost pro oznamování příjmu plynoucího ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům (zjednodušeně do zahraničí). Tato povinnost se vztahuje na příjem, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to i v případě, že tento příjem je od daně osvobozeny nebo o něm mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice.   . V návaznosti na přijetí zákona č. 609/2020 Sb., který je účinný od 1.1.2021, byla tato povinnost novelizována. Změny lze shrnout v následujících bodech:

 • jde-li o příjem, který je od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice, stačí podat oznámení do 31.ledna bezprostředně následujícího kalendářního roku (tzn. osvobozený příjem dosažený v průběhu roku 2021 stačí oznámit do 31.1.2022),
 • povinnost podat oznámení se nevztahuje na:
  • příjmy, které jsou od daně osvobozeny nebo o nichž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají zdanění v České republice, pokud souhrnná hodnota těchto příjmů stejného druhu nepřesahuje v kalendářním měsíci u dotyčného daňového nerezidenta částku 300 tis. Kč.
  • příjem, který se povinně oznamuje podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

Uvedené změny platí s účinností od 1.1.2021, a to i pro subjekty mající hospodářský rok.

Paušální daň

19. 4 2021

Paušální daň (režim) - na začátku roku 2021 mohly některé osoby samostatně výdělečně činné vstoupit do paušálního režimu, kdy hradí zálohu na daň z příjmů fyzických osob, na zdravotní pojištění i zálohu na důchodové pojištění v rámci jedné platby a pouze jednomu úřadu. Na základě zkušeností z posledních měsíců identitikovala Finanční správa následující chyby, kterých se poplatníci dopouštějí

  • poplatníci nehradí pravidelné měsíční zálohy, které jsou splatné vždy do 20. dne daného měsíce, 
  • někteří poplatníci uhradili v únoru 2021 zálohu pouze ve výši za jeden měsíc, ačkoliv v únorovém termínu pro splatnost zálohy měla být uhrazena záloha za leden i únor
  • poplatníci při platbách záloh používají nesprávné předčíslí daně (správně má být předčíslí 2866)
  • někteří poplatníci nezaznamenali, že součástí měsíční zálohy na paušální daň je záloha na daň z příjmů i záloha na pojistné a chybně hradí zálohy na pojistné Okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. U finančního úřadu jim tak vzniká dluh na záloze na paušální dani.
  • v jednom případě uhradil poplatník na začátku roku pouze částku ve výši jedné měsíční zálohy (5.469,-Kč) a mylně předpokládal, že má daň předplacenou na celý rok.

Pokud patříte mezi poplatníky, kteří vstoupili do paušálního režimu, buďte obezřetní, jak a kam hradíte měsíční zálohy na paušální daň a zkontrolujte si, zda máte vše řádně uhrazeno. 

Prominutí daně z přidané hodnoty u vybraného zboží při jeho pořízení z JČS nebo při jeho dovozu

19. 4. 2021

Prominutí daně z přidané hodnoty u vybraného zboží při jeho pořízení z JČS nebo při jeho dovozu  - ve finančním zpravodaji č. 18/2021 bylo zveřejněno další rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně z přidané hodnot z důvodu mimořádné události. Tentokrát je plátcům DPH prominuta daň z přidané hodnoty při pořízení zboží z jiného členského státu a daň z přidané hodnoty při dovozu zboží, kdy toto prominutí lze aplikovat pouze na zboží vyjmenované v tomto rozhodnutí a pouze pokud se dotyčné plnění uskutečnilo ve stanoveném termínu:

  • termín od 14.dubna 2021 do 3.června 2021 platí např. pro filtrační polomasky a respirátory, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi ochranné prostředky kategorie III dle nařízení EP a Rady EU (2016/425 a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2
  • termín od 14.dubna  2021 do 31.prosince 2022 platí např. pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na onemocnění COVID19, které jsou ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES nebo v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 a v dalších použitelných právních předpisech Evropské unie.

Bližší podrobnosti o zboží, na které může být dotyčné prominutí aplikováno, jsou vymezeny ve výše jmenovaném finančním zpravodaji a informace o praktické aplikaci tohoto rozhodnutí ministryně financí ve vztahu k dani z přidané hodnoty jsou shrnuty v Informaci, která byla vydána v gesci Generálního finančního ředitelství a byla zveřejněna na stránkách Finanční správy. 

Prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru

5. 5. 2021

Dne 27.dubna 2021 bylo ve Finančním zpravodaji č. 20/2021 zveřejněno další rozhodnutí ministryně financí, které má pomoci daňovým subjektům překlenout následky kvůli šíření koronaviru a tentokrát je z oblasti zákona o daních z příjmů.

Poplatníkům daně z příjmů za podmínky, že tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně do lhůty pro podání daňového přiznání a pokud již uplynula, tak nejpozději do 1. července 2021, je prominuta:

 • daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období započaté od 1. dubna 2019 do 30.dubna 2021, však pouze v rozsahu odpovídajícímu daňové povinnosti vzniklé z důvodu porušení podmínky doby (tří po sobě bezprostředně následující zdaňovací období) použití majetku pro odborné vzdělávání, která je stanovena zákonem o daních z příjmů pro uplatnění odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání. Za normálních okolností by v důsledku tohoto porušení musel být zvýšen základ daně z příjmů. . Aplikace tohoto prominutí je dále podmíněna tím, že zmíněná podmínka doby bude splněna dodatečně. Dodatečným splněním se pro účely tohoto rozhodnutí rozumí, že k naplnění uvedené podmínky dojde ve zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po posledním zdaňovacím období započatém od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021, ve kterém tato podmínka doby nebyla splněna, tak aby činila doba použití majetku pro odborné vzdělávání v celkovém počtu tří zdaňovacích obdobích.
 • daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 a 2021, a to ve stejném rozsahu a za obdobných podmínek, jako bylo uvedeno v předchozím bodě k dani z příjmů právnických osob, však s rozdílem, že k dodatečnému splnění podmínky dojde ve zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po posledním ze zdaňovacích období roku 2020 a 2021, ve kterém není splněna podmínka doby použití majetku.

Bližší informace a odůvodnění tohoto rozhodnutí lze nalézt přímo ve jmenovaném Finančním zpravodaji. S případným praktickým aplikováním tohoto rozhodnutí Vám rádi pomůžeme.

Finanční správa pokračuje v kontrolách převodních cen

12. 5. 2021

Finanční správa mezi roky 2014– 2019 provedla 2182 kontrol, které se zaměřují na převodní ceny mezi spojenými osobami.
Doměřená daň za roky 2014 – 2019 činí 3,2 mld. Kč a zvýšení základu daně včetně snížení ztráty je 39 mld. Kč.

Výsledky roku 2020 budou zveřejněny v květnu.

Finanční správa se této oblasti věnuje z důvodu, aby zabránila možnému odlivu zisků prostřednictvím transakcí mezi spojenými osobami.

 

Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů

2. 6. 2021

Ve finančním zpravodaji č. 23/2021, ze dne 1.6.2021, bylo zveřejněno rozhodnutí ministryně financí č.j. 17171/2021/3901-2, kterým se prodlužuje, u vybraného zboží (např. respirátory a filtrační polomasky splňující stanovené podmínky), prominutí daně z přidané hodnoty:

 • za dodání tohoto vybraného zboží,
 • z přijaté částky úplaty před uskutečněním dodání tohoto vybraného zboží,
 • při pořízení tohoto vybraného zboží z jiného členského státu,
 • při dovozu tohoto vybraného zboží

a to za podmínky, že zdanitelné plnění se uskutečnilo v období ode dne 4.6.2021 do 30.6.2021.

Bližší informace s odůvodněním tohoto rozhodnutí jsou uvedeny ve jmenovaném finančním zpravodaji.

 

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: