Fikce vydání závazného stanoviska podle nové úpravy stavebního zákona

2.2.2021

Pozornost odborné i neodborné veřejnosti se v oblasti stavebního práva poslední rok upírá hlavně k očekávanému novému stavebnímu zákonu. Nicméně již nyní, s účinností k 1. 1. 2021 k řadě změn, které mohou do velké míry ovlivnit průběh realizace stavebních záměrů.

Jednou z těchto změn byla poznamenána oblast vydávání závazných stanovisek. V rámci novely byla do správního řádu výslovně zakotvena lhůta pro vydání závazného stanoviska. Dotčený orgán je tak nově povinen vydat závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní. Tato lhůta může být prodloužena, avšak pouze o dalších maximálně 30 dní, a jen za předpokladu, že se jedná o zvlášť složitý případ, pro jehož posouzení 30 denní lhůta není dostatečná, nebo pokud je k jeho posouzení potřeba provést ohledání na místě.

Zároveň je ve stavebním zákoně nově upraven také následek nedodržení 30 denní (resp. 60 denní) lhůty pro vydání závazného stanoviska. V případě, kdy dotčený orgán závazné stanovisko v zákonné lhůtě nevydá, dojde k tzv. fikci souhlasného závazného stanoviska bez podmínek. To znamená, že pokud Vám správní orgán nevydá závazné stanovisko do (maximálně) 60 dní od podání žádosti, dostáváte se do postavení, jako by Vám bylo vydáno souhlasné a bezpodmínečné závazné stanovisko.

Teď si možná říkáte, že je pro Vás jakožto stavebníka paradoxně výhodnější situace, kdy správní orgán neplní své zákonné povinnosti, ale opak je pravdou. Stavební zákon totiž zakotvuje možnost, aby nadřízený orgán (tedy ten orgán, který je nadřízen tomu orgánu, jež měl závazné stanovisko vydat), fiktivní závazné stanovisko zrušil, resp. nahradil novým závazným stanoviskem, a to ve lhůtě do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. Tuto možnost bude nadřízený orgán moci uplatnit v případě, kdy nebyly splněny zákonné podmínky pro vydání závazného stanoviska.

Takto konstruované pravidlo tak příliš nezavdává právní jistotě, jelikož v případě, že dotčený správní orgán, který měl vydat závazné stanovisko, nesplní svoji zákonnou povinnost, budete jakožto stavebník dalších 6 měsíců od nastání fikce vydání závazného stanoviska v nejistotě, zda Vám takové závazné stanovisko ještě nezruší nadřízený správní orgán.

Zároveň je třeba upozornit na to, že tato fikce se vůbec nevztahuje na závazná stanoviska vydávaná na základě zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a na vybraná závazná stanoviska vydávaná na základě zákona o ochraně přírody a krajiny. Pokud tak Váš stavební záměr spadá pod úpravu některého z těchto zákonů, vydání „klasického“ závazného stanoviska se tak jako tak nevyhnete, a to ani v případě, kdy dotčený orgán nesplní zákonnou lhůtu pro jeho vydání.

I přes možnost fikce vydání souhlasného a bezpodmínečného závazného stanoviska má však stavební úřad povinnost hájit veřejný zájem. Nelze tak presumovat, že v případě nedodržení zákonné lhůty k vydání závazného stanoviska, v jehož důsledku dojde k fikci závazného stanoviska, Vás nebude stavební úřad v rámci vydaného rozhodnutí moci jakkoliv limitovat. V souvislosti s tím ale vyvstává otázka, do jaké míry a v jakém rozsahu ještě stavební úřad může sám nahrazovat obsah závazných stanovisek, a kdy se již bude jednat o překročení jeho pravomoci, mající za následek vadu jeho rozhodnutí. Na tuto otázku nám však zřejmě bude muset dát odpověď až výkladová praxe správních soudů.

Nevíte-li si rady, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme. O dalších významných změnách v oblasti stavebního práva Vás budeme informovat v dalších připravovaných článcích.

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu