Jak postupovat při reklamaci ojetého automobilu z autobazaru?

4.3.2017

Jestliže chcete vozidlo reklamovat, musí zůstat v tom stavu, v jakém se u něj vada projevila. Nelze tedy automobil nechat opravit a poté uplatňovat právo z vadného plnění.

 

Práva z vady budete uplatňovat u prodávajícího, u kterého jste automobil zakoupili.

 

Prodávající má povinnost Vám vydat písemné potvrzení o reklamaci, ve které uvede datum, popis vady a způsob vyřízení reklamace, který požadujete. Dále Vám musí být vydáno potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

 

Pokud prodávající reklamaci zamítne, tak Vám musí písemně sdělit důvody zamítnutí.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Ovšem prodávající se s Vámi může dohodnout na delší lhůtě.

 

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu odmítne odstranit, tak můžete požadovat slevu z kupní ceny, anebo můžete od smlouvy odstoupit.

 

Pokud máte právo z vadného plnění, tak Vám náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při platném a včasném uplatnění tohoto práva. V souvislosti s tím, je důležité upozornit, že se právo na náhradu promlčuje, pokud jej neuplatníte do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vadu vytknout.

 

Mezi takové náklady budou patřit zejména náklady spojené s Vaší cestou k prodávajícímu za účelem uplatnění práva nebo náklady spojené s dopravou automobilu k prodávajícímu.

 

V případě, že Vám prodávající bezdůvodně odmítá reklamaci uznat, je vhodné si nechat vypracovat znalecký posudek a v reklamaci pokračovat.

 

 

 

Chcete vědět víc?