Jak založit spolek?

31.3.2017

Založení spolku je jednoduchý a finančně nenáročný proces. Odpověď na to, jak spolek založit, nám dává občanský zákoník. Ten stanovuje hned dva možné postupy – shodou zakladatelů na obsahu stanov, nebo usnesením ustavující schůze. V obou případech musejí být zakladateli minimálně tři osoby vstupující dobrovolně do spolku na základě společného zájmu.

Při založení spolku shodou zakladatelů na obsahu stanov není třeba svolávat schůzi. Zakladatelé však musí ve stanovách uvést svoje identifikační údaje spolu s úředně ověřenými podpisy. Pokud je spolek zakládán usnesením ustavující schůze, je třeba svolat tuto schůzi minimálně 30 dní předem. Pozvánka na ustavující schůzi musí obsahovat místo, čas a pořad schůze.

Svolavatel schůze také vypracuje návrh stanov. Stanovy spolku musejí splňovat zákonné náležitosti, kterými jsou název a sídlo spolku, přičemž název nesmí být zaměnitelný s již existujícími názvy právnických osob a musí obsahovat označení „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo „z. s.“; účel spolku, který nesmí být protiprávní; práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat, a nakonec určení statutárního orgánu.

Spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku, který je veden rejstříkovými soudy. Rejstříkový soud zapíše spolek na základě návrhu zakladatelů nebo pověřené osoby. Návrh může být podán v elektronické nebo listinné podobě, a to na tzv. „inteligentním formuláři“ Ministerstva spravedlnosti. Zároveň musí být návrh vyplněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Při podání návrhu na zápis do spolkového rejstříku musí být doloženy zákonem požadované listiny. Mezi ně zpravidla patří stanovy spolku s úředně ověřenými podpisy zakladatelů, listina ověřující právní důvod užívání prostor, ve kterých je sídlo spolku, souhlas zapisované osoby se zápisem do spolkového rejstříku a čestné prohlášení členů statutárního orgánu. Rejstříkový soud musí o návrhu rozhodnout do 5 pracovních dnů. Pokud do 30 dnů neprovede zápis do spolkového rejstříku ani nevydá rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis, považuje se spolek třicátým dnem za zapsaný.