Jak zvýšit nájem bytu?

7.3.2017

Pronajímatel a nájemce si mohou ujednat zvyšování nájemného v nájemní smlouvě. Je možné také uzavřít dohodu, že nájemné po dobu trvání nájmu nebude zvyšováno vůbec.

Výši nájemného nelze ponechat pouze na vůli pronajímatele. Pokud si strany neujednají zvyšování nájemného nebo pokud zvyšování nájemného výslovně nevyloučí v nájemní smlouvě, postupuje se dle občanského zákoníku.

Pronajímatel musí v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného, přičemž návrh musí obsahovat výši nájemného po zvýšení. Návrh nesmí pronajímatel učinit dříve než dvanáct měsíců od posledního zvýšení nájemného.

Zvýšení nájemného může pronajímatel navrhnout pouze do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě a současně navrhované zvýšení spolu s dalšími zvýšeními učiněnými v posledních 3 letech nesmí být vyšší než 20 %.