Jaké plynou povinnosti z Energy Consumer Checklist

31.5.2018

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie (Energy Consumer Checklist) představuje dokument, jehož autorem je Komise Evropské unie, která tento dokument připravila za účelem zajištění jisté míry harmonice v oblasti plnění informační povinnosti vůči spotřebitelům v jednotlivých zemích Evropské unie.

Komu a na základě jakého právního předpisu je tato povinnost uložena, jakým způsobem je třeba ji splnit a co hrozí v případě jejího porušení?

Základní myšlenkou Komisí Evropské unie vypracovaného Kontrolního seznamu evropského spotřebitele energie bylo na základě seznamu nejčastěji zadávaných otázek ze strany spotřebitelů shrnout základní práva spotřebitele energií a spolu s nimi i informace podstatné pro jejich uplatnění v daném členském státě Evropské unie a tyto následně jako celek poskytnout k dispozici každému spotřebiteli energií. K dosažení cíle dostatečně informovat spotřebitele energií o jejich právech má posloužit zakotvení povinnosti držitelů licence na obchod s elektřinou a držitelů licence na obchod s plynem k zajištění informování zákazníků o kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie.

Českým národním právním předpisem regulujícím tuto otázku je zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“). Energetický zákon tak ve vztahu k obchodníkům s elektřinou v ust. § 30 odst. 2 písm. l) stanoví, že „obchodník s elektřinou je povinen zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaný Komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem a informovat své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie seznámit“, a dále ve vztahu k obchodníkům s plynem v ust. § 61 odst. 2 písm. l) upravuje, že „obchodník s plynem je povinen zajistit svým zákazníkům informaci, způsobem umožňujícím dálkový přístup, o Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie vypracovaném Komisí a zveřejněném Energetickým regulačním úřadem“. V obou případech je tak povinnost ukládána právě obchodníkovi s příslušnou komoditou.

Z uvedených ustanovení energetického zákona vyplývá, že tato normují povinnost obchodníka s elektřinou a plynem kontrolní seznam evropského spotřebitele energie zveřejnit a informovat zákazníky o možnosti se s ním seznámit, resp. povinnost zajistit zákazníkům informaci o tomto dokumentu (dále také jen „povinnost zajistit informování zákazníků“), vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy prostřednictvím vlastních webových stránek.

Pro splnění povinnosti zajistit informování zákazníků však není na obchodníky s elektřinou a plynem kladen požadavek zveřejnění kontrolního seznamu evropského spotřebitele jako takového přímo na vlastních webových stránkách, nýbrž zcela postačí umístit na webové stránky obchodníka informaci o možnosti se s dokumentem seznámit, resp. informaci o tom, kde lze tento dokument nalézt. Toho lze docílit vcelku jednoduchým způsobem, a to uvedením odkazu na internetové stránky Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“), který sám kontrolní seznam evropského spotřebitele energie tímto způsobem zveřejňuje, na webových stránkách příslušného obchodníka.[1]

Ačkoliv je povinnost zajistit informování zákazníků zakotvena v energetickém zákoně již od roku 2011, bývá její plnění obchodníky s elektřinou či plynem často z nedbalosti opomíjeno. V důsledku toho pak zpravidla dochází k zahájení kontroly ERÚ ve věci dodržování ust. § 30 odst. 2 písm. I) a ust. § 61 odst. 2 písm. l) energetického zákona. V případě, že je kontrolní řízení ukončeno vyhotovením protokolu o kontrole, obsahujícím taková kontrolní zjištění, podle kterých bylo dostatečně zjištěno porušení povinnosti zajistit informování zákazníků, jak plyne z ust. § 30 odst. 2 písm. I), resp. ust. § 61 odst. 2 písm. l) energetického zákona, přistoupí ERÚ v souladu s ust. § 150 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, k vydání příkazu, kterým pro spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, resp. pro spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, může příslušnému obchodníkovi s elektřinou či plynem uložit pokutu do 50 000 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého držitelem licence za poslední ukončené účetní období.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu