Je možné mít střediskové akcie?

18.6.2018

...střediskové (divizní) akcie (nejen) z plastické chirurgie. Kdo by neznal dnes již kultovní film v hlavní roli se závozníkem Jánosem Bánem (alias Otíkem Rákosníkem), kterému řidič družstevního náklaďáku Marián Labuda (alias Karel Pávek) – čest jeho památce – v jeden moment rozhořčeně sděluje: „Už jsem řek, po žních jdeš k Turkovi!“

Je možné mít střediskové akcie?

Sluší se zmínit rovněž hláška Pávka: „Vy ste se zase kochal, že jo, pane doktore“ pronesená směrem k doktoru MUDr. Skružnému, kterého hrál Rudolf Hrušínský. Dominujícím prvkem názvu tohoto filmu je středisko. Víte, že akciová společnost může vydávat tzv. střediskové (divizní) akcie, neboli tracking shares?

A že s nimi lze spojit kupř. podíl na zisku odpovídající lékařským výkonům akcionáře, který pro akciovou společnost, v níž má podíl, jako lékař plastické chirurgie „a.s.“ (nikoliv s.r.o.) pracuje?
 

Jako př. lze uvést čl. 6. 2. 2 stanov[1] společnosti I.C.P. Capital Partners a.s.: „Akcie označovaná jako „akcie třídy B“. Akcie třídy B je akcie se zvláštními právy, přičemž všechny vydané akcie třídy B tvoří jeden druh. S akcií třídy B je spojeno právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích společnosti dosaženého z činností a investic, o kterých bude účtováno na samostatném účetním středisku zřízeném pro tyto účely společností a nazvaném jako „Private Equity“. Zisk a jiné vlastní zdroje se mezi jednotlivé akcie třídy B rozdělí v poměru jejich jmenovitých hodnot. S akciemi třídy B není spojeno právo na podíl na likvidačním zůstatku. Na každý 1 (jeden) kus akcií třídy B připadá 1 (jeden) hlas, tj. celkem mají akcie třídy B ve společnosti 9.000 (devět tisíc) hlasů.“, resp. čl. 6.2.3.: „Akcie označovaná jako „akcie třídy C“. Akcie třídy C je akcie se zvláštními právy, přičemž všechny vydané akcie třídy C tvoří jeden druh. S akcií třídy C je spojeno právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti dosaženého z činností a investic, o kterých bude účtováno na samostatných účetních střediscích zřízených pro tyto účely společností, které jsou nazvané jako „Finance & správa“, „Účetnictví & reporting“ a „Compliance“. Zisk a jiné vlastní zdroje se mezi jednotlivé akcie třídy C rozdělí v poměru jejich jmenovitých hodnot. S akciemi třídy C není spojeno právo na podíl na likvidačním zůstatku. Na každý 1 (jeden) kus akcií třídy C připadá j (jeden) hlas, tj. celkem mají akcie třídy C ve společnosti 1.000 (jeden tisíc) hlasů.“

Střediskové akcie mohou být konstruovány nejen na bázi jednotlivých druhů výkonů, ale také podle místa jejich dosažení. V této souvislosti srov. např.: čl. 6 odst. 1 stanov[2] společnosti Elekom a.s.: „Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 (slovy: dvacet) kusů akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, z nichž 4 (slovy: čtyři) mají druhové označení „Akcie střediska Ostrava“ a 16 (slovy: šestnáct) akcií má druhové označení „Akcie střediska Praha“. Akcie jsou vydány jako cenné papíry. Jednotlivé druhy akcií se od sebe navzájem a od zákonného režimu liší pouze právem na podíl ze zisku společnosti (dividendu), jak je blíže rozvedeno v článku 7 odst. 2 těchto stanov.“

Čl. 7 odst. 2 stanov pak uvádí: „Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření společnosti schválila k rozdělení mezi akcionáře. Společnost má v rámci své organizační struktury dvě střediska, které vedou oddělené účetnictví. Zisk vykázaný v účetnictví střediska Ostrava může být rozdělen pouze mezi akcionáře vlastnící Akcie střediska Ostrava a zisk vykázaný v účetnictví střediska Praha může být rozdělen pouze mezi akcionáře vlastnící Akcie střediska Praha. V rámci středisek se podíl akcionářů na dividendě určuje poměrem akcionářova podílu k celkovému počtu akcií s příslušným druhovým označením.“

Střediskové akcie lze také personifikovat a spojit podíl na zisku s výkony určité osoby, třeba právě s výkony samotného akcionáře plastického chirurga. Srov. čl. 8 odst. 2 stanov[3] společnosti Esthé, a.s.: „Společnost vydává tyto druhy akcií se zvláštními právy: a) 10 akcií na výkon A), s nimiž je spojen podíl na zisku odpovídající provedeným lékařským výkonům akcionáře doc. MUDr. J. M., CSc., za účetní období, a s nimiž není spojeno hlasovací právo na valné hromadě…d) akcie na provoz, s nimiž je spojen podíl na zisku vytvořeném jen ostatními výkony (např. výkony lékařů, kteří nejsou akcionáři, výnosy z nájmu, výnosy z prodeje, atd.)…“

Umělý nos, dividendy domů voz!

__________________________________
[1] Stanovy jsou dostupné ze sbírky listin Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 19159/SL5/MSPH.
[2] Stanovy jsou dostupné ze sbírky listin Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 6342/SL36/KSBR.
[3] Stanovy jsou dostupné ze sbírky listin Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 14429/SL25/MSPH.

Chcete vědět víc?