Kontroly odvážení odpadních vod od 1. ledna 2021

9.10.2020

Od 1. ledna 2021 bude v rámci kontroly likvidace odpadních vod akumulovaných v odpadní bezodtokové jímce u rodinných domů (popř. u jiných objektů) vyžadováno předložení dokladů o odvozu odpadních vod. Rozsah kontrolního oprávnění vyplývá z povinnosti toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, zajistit jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod, která se zavádí právě od uvedeného data.

V současné době platí povinnost zajišťovat zneškodňování akumulovaných odpadních vod tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a dále na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.

Dle znění § 38 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) účinném od 1. ledna 2021 bude platit, že ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Dále bude platit, že odvoz na čistírnu odpadních vod může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, bude povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.

Povinnost vlastníka jímky k předložení dokladů za období posledních dvou kalendářních let se vztahuje na dobu ode dne nabytí účinnosti ustanovení § 38 odst. 8 vodního zákona.

Množství odpadních vod v bezodtoké jímce by mělo odpovídat spotřebovanému množství pitné vody podle vodoměru na vstupu do objektu, popř. směrným číslům spotřeby vody. Nicméně v této věci půjde o orientační hodnoty a dostatečnost odvozu odpadních vod bude posuzována individuálně, též s ohledem na rozdílné využití vody (např. též k zálivce).

Nesplnění povinnosti předložení dokladů o odvozu odpadních vod podle § 38 odst. 8 vodního zákona bude řešeno jako přestupek.

Problematikou nových povinností a kontrol na úseku akumulace odpadních vod se má zabývat metodika Ministerstva životního prostředí, na kterou odkazuje sdělení Ministerstva životního prostředí ve věci poskytnutí informace.

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Tento článek je pro naše klienty k zobrazení zdarma. Zadejte prosím heslo na wi-fi z našich zasedacích místností. Nemáte heslo? Velmi rádi Vám jej ZDARMA zašleme.

Bc. Lucie Melicharová
manažer marketingu

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: