Korespondenční hlasování na valné hromadě dle zákona o obchodních korporacích

12.1.2014

Zákon o obchodních korporacích zavádí možnost korespondenčního hlasování, tzv. hlasování „per rollam“. To je možné, pokud tato možnost není vyloučena stanovami. To je velmi nepravděpodobné, protože se jednalo o institut, který prakticky nemohl být používám. V případě, že chce společnost užít tento systém hlasování, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí na adresu uvedenou v seznamu společníků nebo jiným způsobem určeným společenskou smlouvou. Návrh rozhodnutí obsahuje také a) lhůtu pro doručení vyjádření společníka, určenou společenskou smlouvou, jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu společníkovi; b) podklady potřebné pro jeho přijetí a c) další údaje, určí-li tak společenská smlouva. Vyžaduje-li tento zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, uvede se ve vyjádření společníka i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká. Důležité je doplnit, že podpis na vyjádření musí být úředně ověřeno.

 

Potřebujete v této oblasti pomoci? Obraťte se na advokátní kancelář Olomouc, advokátní kancelář Hradec Králové, Advokátní kancelář Letohrad.

 

Chcete vědět víc?