Koronavirus a nákup ochranných pomůcek online: lze odstoupit od kupní smlouvy uzavřené spotřebitelem přes internet?

27.4.2020

Uzavírá-li spotřebitel s podnikatelem smlouvu distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů a bez sankce ve lhůtě čtrnácti dnů za zákonem stanovených podmínek. Svědčí ale toto právo i spotřebiteli, který uzavírá s podnikatelem kupní smlouvu online, když předmětem koupě jsou ochranné pomůcky, např. rouška, respirátor či ochranné rukavice?

Advokátní kancelář online

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „o. z.“) ve svém ustanovení § 1837, jež zapracovává čl. 16 směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů, normuje podmínky, za kterých spotřebitel od smlouvy odstoupit nemůže.

V obecné rovině se jedná o výjimky z práva spotřebitele odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu od určitých taxativně vypočtených smluv s ohledem na jejich specifický charakter. Jedna z těchto výjimek [uvedená v ustanovení § 1837 o. z. pod písmenem g)], kdy je právo spotřebitele odstoupit od smlouvy omezeno, je dána, byla-li uzavřena smlouva o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Tato výjimka vychází z článku 16 uvedené směrnice, který byl do českého právního řádu transponován právě uvedeným ustanovením občanského zákoníku, a citované pravidlo formuluje obdobně, a sice že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání zboží v uzavřeném obalu, které není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a které spotřebitel z tohoto obalu vyňal.

V praxi tato výjimka dopadá typicky na případy, kdy jsou předmětem koupě hygienické potřeby, spodní prádlo, zubní kartáček, holicí břity, náplasti, obvazy a obinadla či jednorázové injekční stříkačky; jinými slovy řečeno, výjimka dopadá na zboží, jež je zejména z hygienických (ale i zdravotních důvodů) zabaleno do uzavřeného obalu.

Je třeba však upozornit na skutečnost, že samotný fakt, že zboží je zabaleno a spotřebitelem následně rozbaleno, zákonem danou možnost odstoupit od smlouvy podle uvedeného ustanovení nevylučuje. Podnikatel tedy pouhým „zabalením“ zboží do uzavřeného obalu spotřebitelovo právo na odstoupení od smlouvy omezit nemůže.

A contrario pak zároveň platí, že pokud je zboží zasláno nezabalené, logicky zde ani nemohou být hygienické důvody, které by vrácení bránily, a podnikatel se předmětné výjimky, kterou ustanovení § 1837 o. z. nastoluje, v takovém případě dovolat nemůže.

Otázka, kterou se zabýváme v tomto článku, nicméně zní, zda spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem (tzv. online), zakoupí-li tímto způsobem ochranné pomůcky, typicky např. roušku.

Abychom toto zodpověděli, je třeba předně jednak zjistit, zda bylo zboží podnikatelem řádně zabaleno, a jednak určit, zda jsou dány hygienické či zdravotní důvody, pro které zboží nelze vrátit. Zároveň je třeba posoudit a zohlednit skutečnost, zda spotřebitel zboží rozbalil a z obalu vyňal.

Pokud jsou kumulativně splněny první dvě podmínky, tedy zboží bylo podnikatelem řádně zabaleno do uzavřeného obalu a zároveň se jedná o zboží, které svým charakterem plní hygienickou či zdravotní funkci, což např. rouška, respirátor nebo ochranné rukavice bezesporu plní, pak za předpokladu, že spotřebitel zboží již rozbalil, nemůže odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, neboť se zde uplatní ustanovení § 1837 písm. g) o. z.

Naproti tomu uvažujme situaci, kdy spotřebitel zakoupí např. roušku či respirátor přes internet, avšak ochranná pomůcka bude podnikatelem zaslána spotřebiteli nezabalená – např. pouze v poštovní obálce – tedy v neuzavřeném obalu. Bez ohledu na povahu zboží je dle našeho právního názoru dát třeba volný průchod výše naznačenému pravidlu, a sice že pokud zboží nebylo řádně (hygienicky) podnikatelem zabaleno, nemohou zde být ani hygienické důvody, které by vrácení bránily.

Z dikce zákona a směrnice totiž jasně vyplývá, že zboží nelze vrátit pouze v případě, bylo-li zasláno v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal (a proto jej z hygienických důvodů není možné vrátit).

Jak se k této otázce postaví soudy, ukáže však až praxe.

Všechny aktualizované informace spojené s koronavirem a krizovými opatřeními naleznete ZDE.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: