Listiny z roku 2013 jako podklad katastru

12.1.2014

§ 63 odst. 3 nového katastrálního zákona (zák. č. 256/2013 Sb) praví, že listiny sepsané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a splňující náležitosti stanovené dosavadními právními předpisy jsou vkladovými listinami, i když nesplňují náležitosti předepsané tímto nebo jiným zákonem. Chybějící náležitosti musí obsahovat návrh na vklad. V praxi to tedy znamená, že starou listinu bude možné zapsat, akorát je nutné na katastrálním formuláři vybrat odpovídající položky. Nutno také brát na zřetel, že katastrální řízení bude delší. Tento zákon totiž stanoví, že katastrální úřad vklad povolí, nejdříve však po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace účastníkům řízení a vlastníkům nemovitost.