Metodika odškodňování v roce 2014

29.11.2014

Zveřejňujeme stanovisko doktora Vrchy z Nejvyššího soudu, které je k nalezení na jeho webu. Pokládáme za důležité předat tuto zprávu veřejnosti:   Navazuji na materiál zde: http://vrcha.webnode.cz/news/o-%e2%80%9eskoleni-znalcu-z-oboru-zdravotnictvi%2c-odvetvi-odskodnovani-nematerialnich-ujem-na-zdravi-dle-metodiky-nejvyssiho-soudu-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-podle-%c2%a7-2958-o-z-%e2%80%9c-by-se-melo-na-kolegiu-diskutovat-/

Dnes jsem hovořil s paní předsedkyní NS JUDr. Ivou Brožovou, která mi sdělila, že plně sdílí moje výhrady k autorství Metodiky s tím, že dala pokyn, aby na webových stránkách NS bylo odstraněno, že jde o Metodiku NS. Předpokládám, že zítra na webu NS již veřejnost zaregistruje příslušné opravy. Jak jsem uvedl shora, Metodiku k odškodňování nemajetkových újem dle § 2958 o. z. vypracovala Společnost medicínského práva, spolek ve spolupráci s některými soudci (kteří tak činili nikoliv jako zástupci NS, nýbrž v rámci své mimoprofesní činnosti) a v Metodice vyjmenovanými institucemi. Podle mého názoru nebyl rovněž důvod, aby Metodika zpracovaná soukromými subjekty byla publikována ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek ISbírka-Metodika.pdf (250,9 kB). Zákon nic takové nestanoví. Jestliže se tak přesto již (z nějakých důvodů) stalo, očekávám, že v dalším vydání Sbírky bude výše uvedená nepřesnost napravena publikací patřičné vysvětlující poznámky.

Pro soudy aplikující předmětné ustanovení o. z. se tím nic zásadního nemění potud, že zde mají relevantní podklad, který je využitelný při jejich rozhodovací činnosti v daných sporech. Současně ovšem soudy musejí vycházet také z informace, že autorem Metodiky není NS. OOK NS při zasedání dne 12. 3. 2014 vzalo tuto Metodiku na vědomí, a to ve verzi zpracované k 12. 3. 2014. K této verzi nebylo ze strany členů OOK NS vzneseno žádných věcných výhrad (připomínám jen, že JUDr. Drápal při zasedání kolegia dne 12. 3. 2014 upozornil, že "pokud jde o odškodňování pracovněprávních újem, Ministerstvo práce a sociálních věcí přijalo názor, s nímž se ztotožňuje i specializovaný pracovněprávní senát NS, že vyhláška č. 440/2001 Sb. zůstává i nadále v platnosti, a Ministerstvo zahájilo práce na nové vyhlášce. S aplikací této metodiky u pracovněprávních sporů tedy nepočítáme."). Je logické, že na webových stránkách NS by proto měla být publikována verze Metodiky ve znění k datu, kdy OOK NS tento materiál vzalo na vědomí, tj. k 12. 3. 2014, nikoliv k datu 30. 6. 2014, kterážto verze Metodiky k tomuto datu je nepochopitelně publikována na oficiálním webu NS. Lze si představit, že na webu NS bude publikována i aktulizovaná verze Metodiky, ale  v takovém případě musí být z těchto dvou verzí Metodiky zřejmé, která byla vzata na vědomí OOK NS při zasedání dne 12. 3. 2014, a která verze byla následně Společností medicínského práva a dalšími subjekty posléze aktualizována. Soudy pak musejí přihlížet především k verzi, která byla OOK NS vzata na vědomí, přičemž k příp. dalším aktualizovaným verzím přistupovat kriticky, jako k materiálu, který obsahuje další doplnění, jež mohou, ale také nemusejí souznít s názorem OOK NS. Protože podle mého názoru autorem Metodiky je koordinátor práce - Společnost medicínského práva, spolek, otevírá se tím cesta ČR - Ministerstvu spravedlnosti k předložení i webových aplikací, jež byly za účelem využívání Metodiky např.  znalci atd. subdodovatelem uvedeného spolku (dříve občanského sdružení) zpracovány (a podle mých informací nyní jsou pouze přístupné za úplatu), neboť takový postup lze dovodit z již shora připomenuté smlouvy o koordinaci. Smyslem smlouvy o kordinaci přece bylo, aby zpracovaná Metodika včetně všech jejích součástí byla jejím zpracovatelem předána Msp. Dnes jsem v podání paní ministryni spravedlnosti také navrhl, aby takto kompletní Metodika byla publikována na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti tak, aby mohla být plnohodnotně využívána laickou i odbornou veřejností.

A úplně na závěr. Poměrně dlouhodou dobu dotčené subjekty věděly, že je zapotřebí zpracovat nějaké řešení vzhledem k vágnímu ustanovení § 2958 o. z. Jsem si jist, že byl-li by relevantně osloven duchovní tvůrce civilního kodexu prof. Eliáš, zcela nepochybně by souhlasil s nějakým legislativním řešením, protože způsob řešení daného problému v podobě Metodiky zpracované soukromými subjekty nepředstavuje optimální cestu. Zdá se však, že tímto způsobem se neuvažovalo a veškeré úsilí bylo směřováno do zpracovávání Metodiky, jež nakonec byla prezentovaná takto zpochybněným způsobem. Škoda času, který se tímto směrem promarnil, neboť podle mého názoru bylo možné po legislativní stráce těmto nynějším nedokonalostem a jisté zmatenosti v kruzích odborné i laické veřejnosti předejít. Ale nechci nikomu sahat do svědomí. Více zde: http://vrcha.webnode.cz/news/k-metodice-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-zpracovane-spolecnosti-medicinskeho-prava-a-dalsimi-subjekty/  

Potřebujete v této oblasti pomoci? Obraťte se na naši advokátní kancelář Olomouc, advokátní kancelář Hradec Králové, Advokátní kancelář Letohrad. Pomůže Vám rovněž každý náš advokát Olomouc, advokát Hradec Králové, či advokát Letohrad.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: