Náležitosti vyúčtování elektřiny a plynu

25.4.2018

Jaké jsou náležitosti vyúčtování dodávek elektřiny a plynu uskutečněných na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu nad rámec náležitostí daňových dokladů - faktur?

Náležitosti vyúčtování elektřiny a plynu

Jak vyplývají z příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z příjmu (dále jen "ZDPH"), vyžadují předpisy v oblasti energetického práva dodržení řady dalších náležitostí vyúčtování dodávek elektřiny a plynu (dále také jen „komodita“) a souvisejících služeb v elektroenergetice a plynárenství. Je pak povinností obchodníka či výrobce komodity (případně též provozovatele příslušné distribuční soustavy), aby tyto předepsané náležitosti dodržel.

Záměrem tohoto příspěvku je poukázat na vymezení specifických náležitostí vyúčtování dodávek elektřiny a plynu, k nimž dochází na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu, a to se zaměřením na dílčí složky celkové ceny komodity.

Předně je třeba uvést, že stranou smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny či plynu je v souladu s ust. § 50 odst. 2, resp. § 72 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon (dále jen "EZ"), obchodník s komoditou, nebo výrobce komodity (dále jen "dodavatel"), který se touto smlouvou zavazuje dodávat druhé smluvní straně komoditu a současně zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet související službu v elektroenergetice či plynárenství, a to oproti závazku zákazníka nebo výrobce komodity zaplatit dodavateli cenu za dodanou komoditu a cenu související služby v elektroenergetice či plynárenství.

Předpisem normujícím požadavky na rozsah, náležitosti a termíny dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích v obecné rovině je vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích (dále jen "vyhláška"). Doklad o vyúčtování poskytovaný dodavatelem zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí, resp. v případě plynu zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel (dále jen "faktura") se v zásadě skládá ze třech částí - základní část (ČÁST A), podrobná část (ČÁST B) a doprovodná část (ČÁST C). Z ust. § 6 vyhlášky pak v návaznosti na uvedené vyplývá, jaké dílčí položky celkové ceny komodity musí faktura obsahovat. 

Z právní úpravy cenové regulace obsažené v ust. § 19a EZ je patrné, že cenu komodity tvoří její regulovaná a neregulovaná část. Neregulovanou část ceny komodity představuje cena za silovou elektřinu nebo cena za plyn jako za komoditu. Oproti tomu regulovanou část ceny komodity představuje cena za související službu v elektroenergetice nebo cena za související službu plynárenství, které lze dále rozčlenit na několik dalších složek, jež tak ve svém souhrnu odpovídají regulované části ceny za komoditu.
 
Stran náležitostí faktury týkajících se celkové ceny za dodávku komodity vyhláška ukládá dodavateli uvést v ČÁSTI A výši celkové fakturované částky za celkové množství dodané komodity a související služby s daní z přidané hodnoty a bez této daně. ČÁST B pak musí nutně obsahovat rozpis plateb a cen za dodávku komodity a související služby v elektroenergetice nebo plynárenství v členění na celkovou platbu za dodávku:

 •     komodity a související služby v elektroenergetice/plynárenství
 •     silové elektřiny/plynu s uvedením ceny za jednotku
 •     související služby v elektroenergetice/plynárenství

Vyhláška dále po dodavateli požaduje, aby jím vystavená faktura obsahovala rovněž podrobnější údaj o regulované části ceny komodity, a tedy údaj o rozpisu plateb za jednotlivé související služby v elektroenergetice/plynárenství včetně jejich jednotkové ceny, a to v případě elektřiny v členění na platbu za:

 •     zajištění distribuce elektřiny s rozlišením podle tarifního časového pásma
 •     systémové služby
 •     činnosti operátora trhu
 •     složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie včetně obou způsobů výpočtu s vyčíslením nižší z plateb a v případě plynu v členění na platbu za:
 •     službu distribuční soustavy v plynárenství a její členění na platbu za odebraný plyn a platbu za stálý plat nebo kapacitní složku ceny
 •     činnosti operátora trhu

Byla-li ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu sjednána povinnost hradit zálohy je dále povinností dodavatele připojit informaci o celkové výši záloh zákazníkem uhrazených za dané zúčtovací období a rozpis těchto záloh. 

Požadavek na podrobné rozčlenění regulovaných složek ceny komodity v dodavatelem vystavované faktuře, který Energetický regulační úřad stanovuje prostřednictvím vyhlášky, je dán především zájmem spotřebitele na zvýšení transparentnosti tak, aby spotřebitel byl schopen snadno rozpoznat, které dílčí položky ovlivňují výslednou cenu komodity a jak se tato vyvíjí v čase.

Etický kodex - informace o platnosti a možnosti ukončení smlouvy

Pro doplnění považuji za vhodné doplnit, že vyhláška není jediným zdrojem požadavků na specifické náležitosti ve fakturách dodavatelů. Výsledkem inspirace Energetického regulačního úřadu v zahraničí (Německo, Velká Británie) bylo vydání nového etického kodexu obchodníka v energetických odvětvích ("kodex"), který se stal účinným od 2.1.2017. Ačkoliv kodex není obecně závazným právním předpisem, a proto postrádá nástroje k jeho prosazení, ukládá dodavateli ve vztahu k vyúčtování dodávek komodity zcela nové povinnosti. Přihlásí-li se tak dodavatel dobrovolně a veřejně ke kodexu, zavazuje se tím, mimo jiné, k tomu, že bude na vyúčtování za dodávky komodity uvádět následující informace:

 •     zda je smlouva uzavřena na dobu určitou či neurčitou
 •     u smluv uzavřených na dobu určitou, konkrétní datum ukončení smlouvy, nebo údaj o termínu, kdy dojde k jejímu automatickému prodloužení
 •     u smluv uzavřených na dobu neurčitou, výpovědní lhůtu a pro případ podání výpovědí počátek běhu výpovědní lhůty.
Chcete vědět víc?