Nedobrovolná dražba a uhrazní pohledávky

11.6.2014

Řešíte problémy s dražbou? V takovém případě doporučujeme obrátit se na právníka.

 

Uhrazení pohledávky před provedením dražby nemusí nutně znamenat její zastavení. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2393/2013, ze dne 22. 5. 2014 uhrazením pohledávky s příslušenstvím, nákladů exekuce a nákladů oprávněného soudnímu exekutorovi povinným nebo jinou osobou za povinného zanikají účinky všech vydaných exekučních příkazů, neboť pohledávka a její příslušenství, náklady exekuce a náklady oprávněného byly touto úhradou vymoženy a exekuce tím byla provedena. Protože exekuční příkaz, jehož účinky zanikly, nelze provést, nemůže být ani na překážku prodeji věci ve veřejné nedobrovolné dražbě ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. g) zákona o veřejných dražbách.

 

Nejvyšší soud České republiky proto dospěl k závěru, že dražebník není povinen upustit od veřejné nedobrovolné dražby proto, že byl soudním exekutorem vydán exekuční příkaz prodejem předmětu dražby, jestliže jiná osoba než dlužník (povinný) uhradila pohledávku s příslušenstvím, pro jejíž vymožení byla nařízena exekuce, náklady exekuce a náklady oprávněného soudnímu exekutorovi před konáním dražby.  

 

Chcete vědět víc?