Novela zákona o evidenci skutečných majitelů 2022

13.9.2022

Dne 1. 10. 2022 nabude účinnosti zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon o evidenci skutečných majitelů. Tato novela reaguje na řízení o porušení povinnosti vedené Evropskou komisí proti České republice pro nesprávné provedení směrnice č. 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (dále jen „AML směrnice“). Je však nutno podotknout, že již nyní se mohou jednotlivci domáhat přímého účinku některých ustanovení této směrnice. Jednotlivec má například právo na informace o skutečném majiteli v rozsahu jména, měsíce a data narození, zemi bydliště, státní příslušnosti a povaze a rozsahu jeho účasti ve společnosti. [1]

Nové vymezení skutečného majitele

Zákon nově nerozlišuje mezi pojmy „osoba s koncovým vlivem“ a „koncový příjemce“, nýbrž definuje skutečného majitele jako „každou fyzickou osobu, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání“. [2]

Za osobu, která korporaci vlastní či kontroluje, ať už přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby či právního uspořádání, zákon považuje fyzickou osobu, která

 • Má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %
 • Má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větším než 25 %
 • Uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %
 • Uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky

Rozhodující vliv pak v korporaci uplatňuje ten, kdo:

 • Na základě vlastního uvážení, bez ohledu na to, zda a na základě jaké skutečnosti, může přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání dosáhnout toho, že rozhodování nejvyššího orgánu korporace odpovídá jeho vůli
 • Je ovládající osobou podle zákona o obchodních korporacích [3]
 • Může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu korporace

V případě bytových a sociálních družstev, investičních fondů a jiných než obchodních korporací se má za to, že rozhodující vliv uplatňuje každá fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu nebo osobou v obdobném postavení nebo osobou zastupující právnickou osobu v tomto orgánu.

Zdroj: canva.com

 

Zúžení výčtu subjektů, které nemají skutečného majitele

Novelizací zákona dochází k omezení výjimek podle § 7 zákona o ESM jen na veřejnoprávní právnické osoby. Podle nového znění zákona skutečného majitele nemají pouze:

 • Stát a územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, státní příspěvková organizace, příspěvková organizace územního samosprávného celku
 • Česká právnická osoba založená nebo zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, která nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud ji Česká republika, kraj nebo obec převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv nebo jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu

Nově tedy mají povinnost zapsat skutečného majitele:

 • Politické strany a politická hnutí
 • Církve a náboženské společnosti
 • Honební společenstva
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů
 • Okresní a regionální komory

U většiny těchto subjektů však dojde k tzv. automatickému průpisu podle § 38 zákona o ESM a do evidence skutečných majitelů se jako skutečný majitel propíše člen statutárního orgánu nebo fyzická osoba v obdobném postavení nebo osoba zastupující právnickou osobu v tomto orgánu.

Rozšíření možnosti dálkového přístupu do evidence skutečných majitelů

Po účinnosti novely budou mít dálkový přístup do evidence skutečných majitelů také poskytovatelé dotací a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. [4]

Podle stávající úpravy byli žadatelé o poskytnutí dotace povinni dokládat údaje o skutečném majiteli[5], často ve formě tzv. úplného výpisu, což bylo spojeno se zbytečnou administrativní zátěží.

Vzhledem k novému vymezení skutečného majitele mají korporace povinnost vyhodnotit, která osoba tomuto vymezení odpovídá, a případně přizpůsobit zápis v evidenci skutečných majitelů nové právní úpravě. Tato povinnost bude muset být splněna do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti nového zákona.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na JUDr. Jakuba Dohnala, Ph.D., LL.M.

Na článku spolupracovala Vendula Marxová.

 

[1] Viz rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 11 A 78/2021-31 publikovaný ve sbírce NSS pod č. 4311/2022, ve kterém byl konstatován přímý účinek čl. 30 odst. 1 a 5 AML směrnice

[2] Tato definice je nyní v souladu s definicí v čl. 3 odst. 6 písm. a) bod i) AML směrnice

[3] § 75 ZOK

[4] Viz novelizované znění § 16 odst. 2 zákona o ESM

[5] Viz např. § 10a odst. 3 písm. f) bod 2. zákona č. 250/2000 Sb. nebo § 14 odst. 3 písm. e) bod. 2 zákona č. 218/2000 Sb.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu