Novela zákona o zdravotních službách aneb aplikační problémy stávající právní úpravy (část druhá)

5.2.2024

Jak bylo avizováno v předešlém článku, který se věnoval hlavně nadměrné administrativní zátěži pro poskytovatele zdravotních služeb, v tomto článku se budeme věnovat dalším aspektům novely dotýkající se např. dříve vysloveného přání, či používání omezovacích prostředků.

Použití omezovacích prostředků 

Novela reaguje i na dosud velmi diskutovaný problém, a to je postup oznamování použití omezovacích prostředků u pacienta, který byl hospitalizován na základě souhlasu dle § 40 odst. 2 ZZS. 

Současná právní úprava stanovuje, že poskytovatel zdravotních služeb je povinen oznámit příslušnému soudu použití omezovacích prostředků u pacienta do 24 hodin, a to nehledě na dobu trvání takového omezení. V praxi toto způsobuje značné problémy, když si poskytovatelé toto ustanovení buď sami vykládají tak, že by mělo docházet k oznámení soudu až v případě, kdy takové omezení pacienta ve volném pohybu bude trvat déle než 24 hodin, anebo tak, že skutečně jakékoliv omezení pacienta ve volném pohybu na jakoukoliv dobu by mělo být oznámeno soudu. Druhá varianta je sice v souladu s legislativou, nicméně pokud by to takto činili všichni poskytovatelé zdravotních služeb, příslušné soudy by pak neřešily nic jiného.

Novela na tuto situaci proto reaguje tak, že poskytovatelé zdravotních služeb by měli oznamovat soudu použití omezovacích prostředků pouze v případě, že takové omezení bude trvat déle než 24 hodin. Současně je však stanoveno právo zákonného zástupce, opatrovníka, osob blízkých pacienta nebo osob určených pacientem podat návrh soudu na přezkoumání přípustnosti tohoto omezení, i když toto omezení trvá po dobu kratší 24 hodin. 

Dříve vyslovené přání (§ 36 ZZS)

V předchozích článcích jsme Vás informovali o tom, jakou formu musí mít dříve vyslovené přání, jakým lékařem musí být učiněno poučení v souvislosti s dříve vysloveným přáním či v jakých případech lékař nemusí, resp. nemůže respektovat dříve vyslovené přání. 

Novela vymezuje, že, aby mohlo být dříve vyslovené přání respektováno, pacient musí být písemně poučen ošetřujícím lékařem se specializovanou působností. Současná právní úprava poměrně velmi úzce vymezuje, že poučení musí být dáno pouze lékařem v oboru všeobecného praktického lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí. Novela reaguje mimo jiné na praxi, kdy sepsání dříve vyslovených přání velmi často zprostředkovávají zejména lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru paliativní medicíny.

Novela současně zužuje případy, kdy lékař nesmí respektovat dříve vyslovené přání. Dle novely nelze respektovat dříve vyslovené přání, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby nebo pokud nabádá k takovému jednání, jehož výsledkem je způsobení smrti. 

Oběti domácího nebo sexuálního násilí

Novela současně nově zohledňuje zvláštní práva obětí domácího nebo sexuálního násilí.

Dle § 28 odst. 4 ZZS by tyto osoby měly při poskytování zdravotních služeb mít vedle základních práv pacientů dle ZZS též právo žádat o změnu ošetřujícího zdravotnického pracovníka, za předpokladu, že aktuální personální možnosti poskytovatele tuto změnu umožňují, touto změnou nebude ohroženo zdraví nebo život pacienta a tato změna nenaruší poskytování zdravotních služeb, a dále by měly mít právo na poskytnutí informací o dostupné sociální, psychologické a právní pomoci. 

Na druhé straně je pak stanovena povinnost poskytovatele zajistit, aby pacient, který vykazuje znaky domácího nebo sexuálního násilí, byly informován o dostupné sociální, psychologické a právní pomoci.

Novela dále zavádí centra komplexní péče o děti. Toto zdravotnické zařízení má sloužit ke komplexní podpoře rodin s dětmi se závažným somatickým zdravotním postižením nebo závažným somatickým chronickým onemocněním. Novela dále poskytuje nové definice hospiců, urgentních příjmů apod.

Novela dále vymezuje nově podmínky poskytování duchovní péče ve zdravotnictví, doplňuje vymezení určitých zdravotních služeb jako jsou pohotovostní služby, výkony estetické medicíny a následná lůžková péče. Novela nezapomíná ani na hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, pacientské organizace a další.

Pokud máte dotazy v souvislosti se zdravotnickým právem či související problematikou, neváhejte se na nás obrátit. Rádi se o Vašem případu dozvíme více a poskytneme Vám příslušnou právní pomoc.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu