Novinky ve splátkových kalendářích – nový občanský zákoník

9.2.2015

Jednou z nich je možnost sepsat splátkový kalendář na již promlčenou pohledávku. Na rozdíl od staré právní úpravy totiž nový občanský zákoník nepožaduje, aby dlužník věděl o promlčení pohledávky. . Nový občanský zákoník přináší v oblasti vymáhání pohledávek několik významných novinek. Jednou z nich je možnost sepsat splátkový kalendář na již promlčenou pohledávku. Na rozdíl od staré právní úpravy totiž nový občanský zákoník nepožaduje, aby dlužník věděl o promlčení pohledávky. Pokud podepíše splátkový kalendář v podobě, kterou požaduje zákon, pohledávka je uznána bez dalšího. Nový občanský zákoník rovněž upravuje odlišně problematiku promlčení. Ust. § 639 stanoví, že podepsal-li dlužník splátkový kalendář (uznání dluhu), promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k podpisu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby. § 641 stanoví, že pokud bylo ve splátkovém kalendáři (uznání dluhu) plnění rozloženo na splátky, platí desetiletá promlčecí lhůta i na splátky a počíná běžet ode dne dospělosti každé dílčí splátky. Stane-li se dluh splatným pro ztrátu výhody splátek, počne promlčecí lhůta běžet od tohoto okamžiku.

 

Této problematice se věnuje naše advokátní kancelář Hradec Králové, advokátní kancelář Olomouc, či advokátní kancelář Letohrad.

 

Chcete vědět víc?