Ochranná známka a její monitoring po přihlášení

26.8.2020

V dnešní době je záměrem snad skoro každého podnikatele, který na trh dodává výrobky nebo poskytuje služby, aby tyto jeho výrobky nebo služby byly spojeny právě s ním, a nikoliv s někým z jeho konkurentů. K takovému odlišení podnikatel často používá např. logo spojené s jeho výrobky, specifický tvar obalu výrobku aj. Pro posílení ochrany nezaměnitelnosti výrobků/služeb daného podnikatele je ideálním nástrojem ochranná známka. 

Ochrannou známkou jako takovou pak může být jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky. Ochranná známka musí být dále způsobilá odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiných osob. Pro vznik ochranné známky je konečně potřeba, aby byla registrována v příslušném veřejném seznamu. Teprve úplným zapsáním a zveřejněním ochranné známky požívá její vlastník plné ochrany. Po registraci se může bránit proti každému, kdo by do jeho vlastnického práva k ochranné známce zasahoval. Avšak způsobů, kterými lze do ochranné známky zasáhnout, je vícero. Typickým zásahem do ochranné známky může být např. užívání podobného/totožného loga jiným prodejcem, který ochrannou známku pro stejné zboží/služby nevlastní. V tomto případě je vlastník ochranné známky proti osobě, která známku zapsanou nemá, v mnohem výhodnějším postavení. 

Až do nedávné novelizace právních předpisů upravujících ochranné známky docházelo při přihlašování ochranné známky k automatickému věcnému průzkumu shody ze strany úřadu ve vztahu k již přihlášeným ochranným známkám. Pokud úřad ve fázi přihlašování zjistil kolizi, řádná registrace neproběhla. 

Pokud však chce vlastník již zapsané ochranné známky zamezit zápisu podobné známky i po novelizaci, musí monitorovat věstník ochranných známek, resp. příslušný veřejný seznam, ve kterém se ochranné známky zveřejňují, sám. V opačném případě riskuje, že bude zapsána ochranná známka podobná té jeho. Paradoxně tak může nastat i situace, kdy k zásahu do ochranné známky dojde skrze přihlašování nové ochranné známky u příslušného úřadu, i když existuje shoda s jinou již dříve zapsanou známkou. 

Pro účely minimalizace rizika registrace podobné ochranné známky nabízíme jejich monitoring našim klientům - vlastníkům ochranných známek ve spolupráci se společností MoniMark s.r.o. Ta se právě specializuje na monitoring všech ochranných známek. Vlastník ochranné známky tak může mít jistotu, že pokud by docházelo k  přihlašování podobné ochranné známky, bude na tuto skutečnost včas upozorněn.