Práva kvalifikovaných akcionářů

9.7.2017

 

 

Práva kvalifikovaných akcionářů uvádí občanský zákoník v ustanoveních § 365 až 372. Oproti základním oprávněním každého akcionáře náleží kvalifikovaným akcionářům v souvislosti s jejich postavením ve společnosti několik specifických práv. Prvním z nich je právo kvalifikovaných akcionářů požádat představenstvo společnosti, aby svolalo valnou hromadu k projednání záležitostí, které sami navrhnou.

 

Spolu s touto žádostí musí kvalifikovaný akcionář uvést, co konkrétně chce projednat, a to buď navržením usnesení, které má být na valné hromadě přijato, nebo uvedením důvodů, proč má být valná hromada svolána. Navržený program však zároveň musí spadat do působnosti valné hromady. S výše uvedeným souvisí další oprávnění kvalifikovaných akcionářů. Pokud i přes návrh kvalifikovaného akcionáře představenstvo valnou hromadu v zákonné lhůtě nesvolá, aniž by k tomu byl dán důvod, má kvalifikovaný akcionář právo obrátit se na soud s žádostí o zmocnění jeho osoby ke svolání valné hromady. V návrhu na zmocnění může také navrhnout jmenování předsedy valné hromady.

 

Kvalifikovaný akcionář pak může valnou hromadu svolat, jakmile je rozhodnutí soudu o jeho zmocnění vykonatelné. Dalším právem kvalifikovaných akcionářů je oprávnění požádat představenstvo společnosti, aby zařadilo jím určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Tato žádost musí být taktéž odůvodněná, nebo k ní musí být přiloženo usnesení, které chtějí na valné hromadě přijmout. Opět platí omezení, že se nelze domáhat zařazení záležitosti, která nespadá do působnosti valné hromady.

 

Každý z kvalifikovaných akcionářů má také právo požádat dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, a to v rozsahu uvedeném v odůvodněné žádosti. Posledním specifickým právem kvalifikovaných akcionářů je možnost domáhat se akcionářskou žalobou náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, případně splnění jejich povinnosti plynoucí z dohody o vypořádání způsobené újmy.

 

Kvalifikovaný akcionář se může domáhat také splacení emisního kurzu proti akcionáři, který je s jeho splacením v prodlení. Kvalifikovaný akcionář je oprávněn v těchto řízeních (a v následném výkonu rozhodnutí) zastupovat společnost.