Pravidla home office

24.3.2020

Práce z domu, tzv. home office, je v návaznosti na pandemii Koronaviru velmi často skloňované téma. U mnoha zaměstnavatelů běžná záležitost mající povahu benefitu pro zaměstnance, pro jiné však nové – na současný dramatický vývoj – reagující jakési „nouzové“ opatření. Setkáváme se s tím, že tito zaměstnavatelé však nebývají na zavedení home office po pracovněprávní stránce dostatečně připraveni.

Dohoda o výkonu home office nutná

Předně je třeba zdůraznit, že home office nelze zaměstnanci nařídit. K přistoupení práce zaměstnance mimo pracoviště zaměstnavatele se vyžaduje dohoda, kterou lze označit například za dohodu o výkonu práce z domova či o výkonu home office (dále jen „Dohoda o výkonu home office“).

Kontrola místa výkonu práce zaměstnance

Dle zákoníku práce má být práce zaměstnance vykonávaná (mimo jiné) v pracovní době a na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. V této souvislosti nejprve doporučujeme zkontrolovat pracovní smlouvu daného zaměstnance. Konkrétně pokud jde o adresu bydliště zaměstnance, stejně tak místo výkonu práce, ve kterém má být práce vykonávána – to bývá někdy označeno toliko jménem obce (například Praha), někdy však konkrétní adresou. V okamžiku, kdy je místo bydliště zaměstnance odlišné od obce, která je místem výkonu práce, pak je na místě uzavření dodatku k pracovní smlouvě. To samé samozřejmě platí, je-li místo výkonu práce v pracovní smlouvě vymezeno konkrétní adresou.

Zákonná specifika home office

Home office má svá zákonná specifika. Předně platí, že zaměstnanec, který pracuje doma, si sám rozvrhuje pracovní dobu. Zákoník práce stanoví, že na tohoto zaměstnance se nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, stejně tak úprava prostojů či přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy.

Stále zde však platí limity maximální délky pracovní doby (stanovená týdenní pracovní doba), a tím je také omezen zaměstnavatel při přidělování množství práce či při předávání množství materiálu ke zpracování. Také při úkolové mzdě nesmí být zaměstnanci přiděleno více pracovních úkolů, než je průměrný zaměstnanec schopen splnit během stanovené týdenní pracovní doby.

Zaměstnanci v rámci home office rovněž nepřísluší mzda, plat nebo náhradní volno za práci přesčas, stejně tak jako náhradní volno, náhrada mzdy či příplatek za práci ve svátek. Toto pravidlo souvisí s výše uvedeným, kdy konkrétní dobu výkonu práce si určuje sám tzv. „domácký“ zaměstnanec.

Pokud jde o jiné důležité překážky v práci – například z důvodu vyšetření či ošetření ve zdravotnickém zařízení, pro přerušení dopravního provozu, zpoždění hromadných dopravních prostředků, z důvodu narození dítěte, pohřbu spoluzaměstnance, vyhledání nového zaměstnání apod, ani v tomto případě zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy či platu, neboť i zde se předpokládá možnost zorganizovat si pracovní dobu dle zaměstnancových potřeb. Výjimku pak tvoří nárok na náhradu mzdy (platu) u překážky v práci z důvodu svatby, pohřbu a přestěhovánítento nárok zůstává tzv. domáckým zaměstnancům zachován.

Náležitosti Dohody o výkonu home office

Dohoda o výkonu home office může být uzavřena buď jako dodatek k pracovní smlouvě či jako samostatná dohoda, která bude upravovat podmínky práce. Obsahem Dohody o výkonu home office doporučujeme učinit zejména následující:

  • vymezit místo výkonu práce (například adresou bydliště zaměstnance),
  • stanovit pravidla odměňování – vymezit, zdali bude odměna hodinová či úkolová,
  • sjednat pravidla pro výkon práce přesčas či naopak sjednat práci již s přihlédnutím k případné práci přesčas,
  • smluvně zabezpečit dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (například upravit dobu, kdy zaměstnanec nesmí pracovat, zavázat ho k čerpání stanovených bezpečnostních přestávek a k evidenci pracovní doby, apod.)
  • upravit pravidla ohledně způsobu zadávání práce, místo, čas a způsob předávání výsledků práce, jakož i způsob následného provedení kontroly množství a kvality odvedené práce, vykazování práce, apod.
  • sjednat, zda zaměstnanec může/musí při výkonu práce pro zaměstnavatele použít vlastního nářadí, zařízení nebo jiných předmětů a jaká náhrada za opotřebení mu za to náleží,
  • pokud budou zaměstnanci poskytnuty nástroje či ochranné pomůcky zaměstnavatele, pak je vhodné upravit režim kontroly jejich stavu, případně úpravu povinnosti je vrátit předčasně, a další. 

Interní směrnice 

Když odhlédneme od současné situace způsobené pandémií Koronaviru, pak home office patří mezi oblíbené benefity zaměstnavatelů.  V této souvislosti lze rovněž zaměstnavatelům doporučit upravit tento benefit i formou písemného vnitřního předpisu, který umožňuje zaměstnavateli stanovit zaměstnancům práva v pracovněprávních vztazích. Takovýto vnitřní předpis by měl mimo jiné vymezit, komu má být práce z domu umožněna a za jakých podmínek, stejně tak podmínky možného odvolání z home office či vymezení kontrolních mechanismů. 

Všechny aktualizované informace spojené s koronavirem a krizovými opatřeními naleznete ZDE.

Čtěte také: