Právní předpisy měst a obcí v době šíření koronaviru

22.3.2020

V souvislosti s aktuální pandemíí koronaviru způsobujícího onemocnění COVID-19 se i města a obce (dále jen souhrnně “obce”) snaží přijímat různá opatření k zamezení šíření této nákazy. 

Jednou z aktuálních otázek z oblasti samosprávy obcí je i případná možnost regulace chování občanů k zamezení nebo alespoň minimalizaci šíření koronaviru v dané obci za pomoci vlastních právních předpisů, tedy obecně závazných vyhlášek a nařízení. 

Vydávání obecně závazných vyhlášek obce, kterými je možno ukládat povinnosti všem osobám nacházejícím se na území dané obce, je vyhrazeno zastupitelstvu obce. Vyhláškou lze stanovit povinnosti občanů mimo jiné i k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, zejména pak stanovení takových činností, jež by mohly narušit nejen veřejný pořádek v obci, ale mohly by být také v rozporu se zájmem na ochranu zdraví. 

Zákonné zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky potom končí tam, kde je ta samá (obdobná) povinnost ukládána zákonem. Stručně řečeno, obec tedy může vydat obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení záležitosti veřejného pořádku - ochrany zdraví, nicméně povinnosti tam stanovené nesmí již upravovat zákon. Obec tedy může vyhláškou stanovit kupříkladu zákaz vstupu do určitých lokalit parků, pasáží, tržišť apod. V tomto případě je samozřejmě třeba stále dbát na všechny zákonné požadavky kladené na obecně závazné vyhlášky, tedy mimo jiné i proporcionalitu a přiměřenost. 

Zastupitelstvo může schválit obecně závaznou vyhlášku výhradně na svém veřejném zasedání. Žádná jiná forma rozhodování zastupitelstva není přípustná. Podmínkou pro zasedání zastupitelstva je i jeho veřejnost, kdy přístup veřejnosti a právo občanů a dalších oprávněných osob vyjadřovat se k projednávaným bodům zasedání, nelze omezit

V současné době, kdy je na území České republiky vyhlášen nouzový stav, jsou v účinnosti krizová opatření, která se veřejných zasedání zastupitelstev přímo dotýkají. 

Usnesením č. 215 ze dne 16. 3. 2020 vláda zakázala volný pohyb osob na území České republiky a zároveň oproti předchozímu usnesení nestanovila výjimku pro zasedání orgánů veřejné moci konané na základě zákona. Z výše uvedeného je zřejmé, že případná účast na zasedání zastupitelstva může být kvalifikována jako porušení výše uvedeného usnesení vlády. Ministerstvo vnitra rozeslalo obcím 16. 3. pokyn, kterým upozorňuje, že zasedání zastupitelstva obce se v současné době může konat, pouze pokud je to nezbytně nutné a zcela nevyhnutelné, a to z důvodu zachování akceschopnosti orgánů obce především pro plnění úkolů krizového řízení. 

Přijetí obecně závazné vyhlášky obce v současné době bude tedy značně komplikované a dovolím si tvrdit, že zasedání zastupitelstva konané v době účinnosti výše uvedeného krizového opatření vlády může být nezákonné, stejně tak i na takovém zasedání schválená obecně závazná vyhláška. Účinná krizová opatření jsou totiž ve své v podstatě v přímém rozporu se zásadou veřejnosti zasedání zastupitelstva obce a v současném právním stavu tuto zásadu nelze legálním způsobem dodržet. 

Druhým typem právního předpisu vydávaným obcemi, jsou nařízení obce, která obce vydávají v přenesené působnosti. Nařízení může obec vydat pouze, pokud je k tomu zákonem výslovně zmocněna. 

Krizový zákon obsahuje v § 22 zmocnění starosty obce k provádění vyhlášených krizových opatření, a to za nouzového stavu nebo stavu nebezpečí. Starosta tedy pro území obce provádí krizová opatření vyhlášená jinými orgány krizového řízení (vládou, hejtmanem). 

Citované ustanovení zakotvuje i možnost vydat pro účely provedení krizových opatření nařízení obce, přičemž obecně je k vydání nařízení příslušná rada obce, v obcích kde není rada volena, potom zastupitelstvo obce. 

Ustanovení § 22 však nepředstavuje další výslovné samostatné zákonné zmocnění k vydání nařízení obce (neobsahuje oblast úpravy, časovou působnost atd.). Dané zmocnění pouze umožňuje vydat nařízení obce v souvislosti s prováděním krizových opatření, a to podle kteréhokoliv jiného zákonného zmocnění zkráceným režimem. Obec tedy může například upravit organizaci silniční dopravy v obci, stanovit mimořádná veterinární opatření apod.

Na základě zmocnění dle § 22 krizového zákona nelze vydat nařízení upravující například zákaz vstupu do určitých lokalit obce, nebo nařízení regulující činnosti, které jsou po dobu trvání nouzového stavu zakázané, tedy např. pozastavit činnost spolků (konání členských schůzi, kroužků apod.). K přijetí takové právní úpravy obce ve formě nařízení by bylo třeba výslovného zákonného zmocnění s přímým stanovením, které činnosti na území obce je možné takto regulovat, jak je tomu v jiných případech. 

Zmocnění pro vydání nařízení dle § 22 krizového zákona nepředstavují ani účinná usnesení vlády, jelikož nemají povahu zákona a případný závěr o zmocnění na základě těchto usnesení vlády přijatých v době nouzového stavu by byl protiústavní, jelikož odporuje hierarchii právních předpisů (usnesení vlády nejsou zákonem). 

Ke zmocnění obce vydat nařízení k provedení krizových opatření lze závěrem uvést, že lze vydat ta nařízení, k jejichž vydání je obec zmocněna na základě zvláštních zákonů, avšak není přípustné na základě krizového zákona tvořit novou kategorii nařízení obce. Citované ustanovení pouze umožňuje zkrácení “legislativního procesu vydávání nařízení” když nařízení obce vydané postupem podle krizového zákona nabývá účinnosti již okamžikem vyhlášení - vyvěšení na úřední desce obce a nikoliv patnáctým dnem po dni vyhlášení, jak je tomu standardně. Navíc je třeba poznamenat, že v obcích, kde není volena rada, je k vydávání nařízení obce příslušné zastupitelstvo, o jehož zasedání platí i v tomto případě závěry uvedené výše. 

Závěrem lze shrnout, že v rámci současné situace, tedy nouzového stavu a v návaznosti na účinná krizová opatření vyhlášená vládou, jsou normotvorné možnosti obcí, k zamezení šíření virové nákazy, značně omezeny a obce v tuto chvíli ve své podstatě nedisponují legálním nástrojem regulace chování občanů na svém území. Obce mohou v tuto chvíli provádět krizová opatření v rámci materiální, organizační a informační pomoci a své snahy regulovat chování občanů na území obce vydávat ve formě doporučení. 

Všechny aktualizované informace spojené s koronavirem a krizovými opatřeními naleznete ZDE.

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: