Právní úprava EZ v ustanovení odpovědného zástupce

12.6.2018

Ačkoliv lze za obecný právní předpis regulující otázky související s podnikáním označit zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „ŽZ“), pro oblast energetiky platí zvláštní pravidla zakotvená v zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „EZ“).

Zvláštní právní úpravu obsahuje EZ a právní předpisy jej provádějící i ve vztahu k požadavkům pro naplnění podmínky odborné způsobilosti a procesu změny odpovědného zástupce v průběhu výkonu licencované činnosti.

Podnikání v energetických odvětvích na území České republiky je umožněno jak fyzickým, tak právnickým osobám (tuzemský či cizozemským) výhradně na základě licence jakožto veřejnoprávního oprávnění vzniklého na základě správního rozhodnutí. Správním úřadem, do jehož působnosti rozhodování o udělení, změně či zrušení licence pro podnikání v energetice náleží, je Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“). Aby ERÚ příslušnému žadateli licenci udělil, musí tento žadatel naplnit veškeré zákonné podmínky, jež vyplývají především z ust. § 5 EZ, a tedy mimo jiné též podmínku prokázání odborné způsobilosti nebo ustanovení odpovědného zástupce podle § 6 EZ.

Funkce odpovědného zástupce představuje veřejnoprávní institut, který dává možnost podnikat i těm osobám, které podmínku odborné způsobilosti (tedy odborné kvalifikace v podobě vzdělání, resp. praxe) samy nesplňují, a to ať již proto, že ji nesplňují jako osoby fyzické, anebo proto, že ji nesplňují jako osoby právnické, které ji z podstaty věci samy o sobě ani naplnit nemohou. Právnickým osobám tak EZ v ust. § 6 odst. 3 ukládá povinnost odpovědného zástupce ustanovit.

Není nijak neobvyklé, že v průběhu výkonu licencované činnosti vyvstane potřeba provést změnu v osobě odpovědného zástupce držitele licence. Při takové změně je však třeba mít na zřeteli, že naplnění podmínky ustanovení odpovědného zástupce představuje jednu z podmínek pro samotné udělení licence, a tak je nutné dbát na zachování kontinuity účasti odpovědného zástupce při výkonu licencované činnosti. Ostatně povinnost zajištění účasti odpovědného zástupce při výkonu licencované činnosti v potřebném rozsahu lze se zřetelem na účel EZ dovozovat.

Podle ust. § 6 odst. 6 EZ platí, že „přestane-li v průběhu výkonu licencované činnosti odpovědný zástupce svou funkci vykonávat nebo přestane-li splňovat podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce, má držitel licence povinnost do 15 dnů navrhnout nového odpovědného zástupce.“

Ať již tedy funkce původního odpovědného zástupce zanikla smrtí, odstoupením, odvoláním, vzájemnou dohodou či pozbytím odborné způsobilosti, anebo stávající odpovědný zástupce teprve hodlá činnost ve své funkci ukončit a jeho funkce má zaniknout ustanovením nového odpovědného zástupce, ve všech těchto případech je na držiteli licence, aby dostál své shora uvedené povinnosti zajistit účast odpovědného zástupce při výkonu licencované činnosti v potřebném rozsahu a do funkce ustanovil odpovědného zástupce nového.

Na to navazující povinností držitele licence je povinnost vyplývající z ust. § 9 odst. 1 EZ, a tedy povinnost „neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence podle § 5 a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle § 7, předložit o nich doklady a požádat o změnu rozhodnutí o udělení licence“. ERÚ musí rozhodnutím o změně licence ustanovení nového odpovědného zástupce držitele licence schválit a teprve až právní mocí rozhodnutí o změně licence (které má konstitutivní povahu) dochází ke vzniku funkce odpovědného zástupce držitele licence.

V případě, že by držitel svou povinnost podle ust. § 6 odst. 6 EZ nesplnil, dopustil by se tím dle § 91 odst. 1 písm. a) EZ přestupku, za který by mu ze strany ERÚ hrozilo v souladu s ust. § 91 odst. 14 písm. c) uložení pokuty až do výše 15 mil. Kč.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

Právní úprava EZ v ustanovení odpovědného zástupce