Přístupnost dokumentů k veřejné zakázce

27.2.2018

Došlo k výrazné změně doby přístupnosti dokumentů a informací k veřejné zakázce po níž musí být předmětné údaje a informace bezplatně veřejné přístupné. Jaká z toho vyvstává otázka?

Ve vtahu k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti ZZVZ (dále jen „ZVZ“), stanovila prováděcí vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti Vyhlášky 168/2016 (dále jen „Vyhláška 133/2012)“, v § 8 odst. 1 písm. g), že zadavatel zajistí, aby „všechny dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, byly bezplatně veřejně přístupné po dobu nejméně 5 let od jejich uveřejnění. Výjimkou jsou dokumenty poskytované podle § 38 a 48 zákona.“

Tato povinnost zadavatele doznala v kontextu nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) výrazné změny co do doby, po níž musí být předmětné údaje a informace bezplatně veřejné přístupné. Nově totiž prováděcí vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 168/2016“), v § 17 odst. 2 stanoví, že „Všechny dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, musí být bezplatně veřejně přístupné nepřetržitě po dobu nejméně 2 let od jejich uveřejnění.“

V kontextu této změny však nutně vyvstává otázka, po jakou dobu musí být nepřetržitě veřejně přístupné dokumenty a informace, které se týkají zadávacího či koncesního řízení zahájeného podle ZVZ, pokud pětiletá doba od jejich uveřejnění ještě neuplynula před nabytím účinnosti ZZVZ. Odpověď nabízí přechodná a závěrečná ustanovení ZZVZ, konkrétně § 275 odst. 2 ZZVZ, podle něhož se uveřejnění údajů a informací o těchto veřejných zakázkách provede podle ZZVZ.

Ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti vydalo stanovisko (dále jen „Stanovisko“), podle něhož musí být dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele o veřejné zakázce, bezplatně veřejné přístupné po dobu 2 let, ať už se jedná o veřejné zakázky v režimu ZVZ či veřejné zakázky v režimu ZZVZ. Důvodem je, že má-li se uveřejnění údajů a informací o veřejných zakázkách provést podle ZZVZ, je potřeba postupovat podle Vyhlášky 168/2016, která stanoví dvouletou dobu.

Stanovisko v tomto kontextu uvádí příklad, podle něhož pokud zadavatel dokumenty o veřejné zakázce uveřejnil dne 15. 1. 2014, postačilo, pokud tyto dokumenty byly bezplatně veřejně přístupné do 15. 1. 2016 ve smyslu Vyhlášky 168/2016. Proti takovému výkladu však lze namítnout, že s ohledem na to, že ZZVZ nabyl účinnosti teprve 1. 10. 2016, nelze na právní poměry zadavatele (jeho povinnost zajistit bezplatnou přístupnost dokumentů veřejnosti po určitou dobu) použít dosud neúčinný zákon (ZZVZ). Pokud by tedy zadavatel přestal zajišťovat veřejnou přístupnost dokumentů a informací po 15. 1. 2016, porušil by povinnost mu uloženou podle § 8 odst. 1 písm. g) Vyhlášky 133/2012, která se na jeho práva a povinností stále uplatnila.

Podle našeho názoru teprve v okamžiku, kdy nabyl účinnosti ZZVZ, již tento zadavatel nemusel zajišťovat, aby dokumenty byly veřejně přístupné po dobu 5 let od jejich uveřejnění, neboť teprve od tohoto okamžiku se jeho povinnost spočívající v zajištění veřejné přístupnosti dokumentů k veřejné zakázce začala řídit ZZVZ a Vyhláškou 168/2016. Ve výše uvedeném případě tak podle našeho názoru zanikla povinnost zadavatele ve vztahu k zajištění veřejné přístupnosti dokumentů o veřejné zakázce dnem účinnosti ZZVZ, tj. 1. 10. 2016.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

Přístupnost dokumentů k veřejné zakázce