Prominutí pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u OSVČ v roce 2021

17.5.2021

Začátkem měsíce května byly poslancům rozeslány dva nové návrhy zákonů a výsledek legislativního procesu schvalování obou těchto návrhů bude zajímat zejména osoby samostatně výdělečně činné.

První návrh zákona (sněmovní tisk 1211) se týká úprav v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2021 a druhý návrh zákona (sněmovní tisk 1212) se týká úprav v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodové pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2021.

Obdobně, jako tomu bylo již v roce 2020, mají tyto návrhy zákonů zmírnit u osob samostatně výdělečně činných negativní dopad způsobený řadou realizovaných omezujících opatření proti rozšíření onemocnění COVID-19 tím, že po určité období roku 2021 nebudou osoby samostatně výdělečně činné povinny platit zálohy na pojistné vůbec (u sociálního zabezpečení) nebo povinně budou hradit zálohy pouze ve výši rozdílu převyšujícím výši minimální zálohy (zdravotní pojištění). Shodně jako bylo v roce 2020, bude možné takto stanovený rozdíl zaplatit až formou doplatku pojistného, a to nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, případně měl být podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021. Z navrženého znění těchto zákonů vyvstává však otázka, kam směřují předkladatelé těchto zákonů, když období roku 2021, po které osoby samostatně výdělečně činné nemusí hradit zmíněné zálohy, stanovuje od ledna 2021 do června 2021.

Vzhledem ke zkušenostem s délkou lhůty schvalovacího procesu je více něž pravděpodobné, že tyto zákony nabydou účinnosti až po uplynutí vymezeného období a osoby samostatně výdělečně činné, které řádně plní své zákonné povinnosti budou mít zálohy na pojistné za toto období řádně uhrazené, a tak jim tato úleva nemusí nijak pomoci, nebo jim může pomoci v tom směru, že tyto návrhy zákonů ve svých ustanovení obsahují, že byla-li záloha na pojistné zaplacena za některý kalendářní měsíc vymezeného období, tak se použije na úhradu splatných závazků a poté záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2021.

Další navržená zmírnění

  • Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na statní politiku zaměstnanosti stanovené z vyměřovacího základu za rok 2021 se snižuje za každý kalendářní měsíc z vymezeného období, v němž byla aspoň po část měsíce vykonávána samostatná výdělečná činnost o částku:
    • 2 588,- Kč u hlavní samostatné výdělečné činnosti
    • 1 036,-Kč u vedlejší samostatné výdělečné činnosti.
  • Záloha na zdravotní pojistné, kterou by ve vymezeném období byla OSVČ povinna uhradit, se považuje za zaplacenou do výše pojistného vypočítaného z 1/12 minimálního vyměřovacího základu pro rok 2021.

Další vývoj ve schvalování těchto zákonů budeme sledovat a průběžně Vás informovat.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: