Revoluce ve věcných právech

17.8.2014

Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích mají své milníky. Účinnost obou předpisů se týkala všech. Datum 30. 6. 2014 se týkalo obchodních korporací a už brzy přijde další důležité datum. Co se stane 1. 1. 2015? Kdysi jsme jako jedni z prvních psali o tom, že se od 1. 1. 2014 kompletně změní pojetí odpůrčích žalob. Bylo to ještě v době, kdy mnozí doufali v to, že nový občanský zákoník vůbec nebude. Jelikož přichází další důležité datum, které bude možná opomenuto, je čas na něj opět upozornit.

 

Od 1. 1. 2015 totiž začnou prakticky plně platit účinky materiální publicity katastru nemovitostí (§ 984 OZ) a domněnka správnosti jeho údajů (§ 980). Ust. § 3064 OZ totiž normuje, že ohledně práv zapsaných do katastru nemovitostí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ohledně práv zapsaných do katastru nemovitostí v době jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nastanou účinky podle § 980 až 986 uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Praktickou ilustraci problematiky lze uvést na jednoduchém případu. A prodá nemovitost osobě B, přičemž na listu vlastnictví není uvedeno jakékoli omezení. Následně C nárokuje po B užívání nemovitosti z titulu věcného břemene na základě historické listiny, dejme tomu z počátku 20. století.[1] Následuje dlouholetý soudní spor. Tyto rozepře (pokud budou zahájeny po 1. 1. 2015) prakticky končí. Pro katastr totiž bude platit, že není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu (§ 984 OZ)[2]. Navíc platí, že dle § 980 odst. 2, věta druhá bylo-li právo k věci z veřejného seznamu vymazáno, má se za to, že neexistuje. V praxi to tedy znamená, že pokud bude koupena nemovitost s „čistým LV“[3], nebude již kupec od roku 2015 riskovat další problémy z nároků, které neplynou z katastru. Není tedy čas otálet s řešením problematických vlastnických vztahů, protože zahájení soudních sporů až po 1. 1. 2015 by mohlo mít pro účastníky fatální následky.

 

Advokátní kancelář Olomouc, advokátní kancelář Hradec Králové, Advokátní kancelář Letohrad.

 

[1] Listina, která byla zaknihována do pozemkové knihy a později nepřešla do katastrální evidence, což je typické právě u sporů týkajících se věcných břemen. [2] Jedná se pouze o pravidlo pro katastr nemovitostí. Pro ostatní veřejné seznamy platí vše již od 1. 1. 2014. [3] Pokud nebude například porušeno předkupní právo majitele pozemku dle § 3056 OZ.

 

Chcete vědět víc?