Rozhodčí řízení a advokátní tarif

20.7.2016

Pro nalezení správné odpovědi jsou dle mého názoru zásadní závěry nálezu Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 538/10 ze dne 24.03.201 , ve kterém Ústavní soud uvedl, že: „Východiskem pro posouzení dané věci jsou závěry, uvedené v nálezu Ústavního soudu ze dne 4. července 2001 sp. zn. II. ÚS 598/2000 (viz Sbírka nálezů a usnesení ÚS, sv. 23, nález č. 100), a obdobně v nálezech sp. zn. I. ÚS 712/01 nebo sp. zn. II. ÚS 2811/08 či sp. zn. II. ÚS 2886/07. Ústavní soud v nich konstatoval, že nelze bez dalšího vycházet z tarifní hodnoty stanovené v případě věcí nebo práv, které nelze vyjádřit v penězích nebo je lze zjistit jenom s nepoměrnými obtížemi, ale je třeba zkoumat, zda lze předmět právního úkonu ocenit a v závislosti na tom stanovit i výši náhrady nákladů.“

 

Z výše uvedeného tedy plyne, že je vždy nutno zkoumat, zdali lze předmět právního úkonu ocenit.

 

Pokud se tedy žalobkyně domáhá žalobou zrušení rozhodčího nálezu ukládající žalobkyni uhradit jistinu spolu s příslušenstvím, pak lze s úspěchem tvrdit, že pro žalobkyni má úspěch ve věci cenu součtu a příslušenství, kterou nebude muset žalobkyně na základě neexistence vykonatelného exekučního titulu žalované hradit v exekučním řízení.

 

Na základě výše uvedeného tak lze dovodit, že předmět právního úkonu lze v případě žaloby na zrušení rozhodčího nálezu ocenit.

 

Pro úplnost uvádím, že dle mého názoru je pak zcela irelevantní, že zrušení rozhodčího nálezu vydaného v rozhodčím řízení se spotřebitelem vyžaduje řešení odlišných otázek, než spor o zaplacení peněžního plnění z titulu úvěru, neboť jediným východiskem pro určení tarifní hodnoty v projednávané věci musí být pouze ta skutečnost, zdali lze či nelze předmět právního úkonu ocenit. Jak tedy uvádím výše, předmět žaloby má pro žalovanou i žalobkyni hodnotu peněžitého plnění, jež má být hrazeno, neboť v závislosti na rozhodnutí soudu buď bude, či nebude existovat vykonatelný exekuční titul na předmětnou částku.

 

Mgr. Antonín Hajdušek, právník v Olomouci

 

Zajímá Vás rozhodčí řízení? Informace hledejte zde

 

Tento článek bude publikován na serveru EPRAVO.CZ

 

Chcete vědět víc?