Ručí jednatelé za dluhy společnosti?

16.2.2014

Někdy ano. Zdá se totiž, že končí doba, kdy budou někteří členové statutárních orgánů jen do počtu.

Příkladmo uveďme § 159 odst. 1) nového občanského zákoníku. Dle něj se převzetím funkce statutár zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. To není zase tak nic nového. Nově se ovšem zakládá vyvratitelná právní domněnka o tom, že kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky, jedná nedbale. Z logiky věci pak plyne, že kdo jedná ledabyle, odpovídá za škodu.

Bude tedy pro Vás důležité zvážit, zda na tuto funkci opravdu máte, což se bude hodnotit s ohledem na obor, či předmět činnosti společnosti. To ještě ale zdaleka není vše. Nový občanský zákoník totiž dále normuje (§ 159 odst. 3), že pokud statutár (volený orgán) nenahradil právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh. Ručí v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci. To tedy v praxi znamená, že se jednatel, který se nebude své funkci náležité věnovat, může ocitnout v situaci, kdy bude ručit za dluh společnosti, aniž by se k tomu předtím písemně zavázal. Efektivní obranou je účinné poradenství.