Škoda z provozní činnosti nově

2.2.2014
Nový občanský zákoník pojímá náhradu škody novým způsobem a to se týká i škody z provozní činnosti (např. provoz autoservisu, závodní stravování, apod.) Nový občanský zákoník tuto problematiku upravuje v § 2924 a § 2925. Oproti předchozí úpravě ovšem rozumněji upravuje možnost zproštění se odpovědnosti za škodu u provozovatelů zařízení a závodů. Povinnosti nahradit škodu z provozní činnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat. Tato změna je důležitá, protože v dřívější úpravě byla prakticky každá škoda v této oblasti způsobená provozní činností, kde byla možnost exkulpace prakticky nulová. Odpovědnosti za škodu se dříve zprostil jen ten, kdo prokázal, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu anebo vlastním jednáním poškozeného. V tomto se nový občanský zákoník od dosavadního pojetí odvrací, když po provozovatelích požaduje pouze rozumnou míru opatrnosti, nikoli prakticky nesplnitelné nároky, jak to bylo dříve.