Telemedicína v roce 2023: Kde jsme a kam směřujeme

16.6.2023

Nacházíme se v době, kdy digitální technologie hrají stále větší roli ve všech aspektech našeho života a oblast zdravotnictví není výjimkou. Zdravotnictví prochází v současné době významnými změnami, a to zejména v souvislosti s digitalizací zdravotnictví. Jednou z nejvýznamnějších inovací ve zdravotnictví je právě telemedicína. Tento institut představuje zlomový bod v poskytování zdravotní péče, avšak jeho implementace přináší řadu otázek a výzev, kterými je třeba se zabývat.

Telemedicína je využití technologie k poskytování zdravotní péče na dálku. To může zahrnovat vše od online konzultací s lékaři až po sledování chronických onemocnění pomocí digitálních zařízení. Telemedicína může poskytnout širší přístup k zdravotní péči pro osoby, může zlepšit efektivitu zdravotní péče tím, že umožní lékařům sledovat pacienty na dálku či poskytovat péči okamžitě, když je to nejvhodnější. Nic však není černobílé a telemedicína se současně pojí i s řadou rizik.

Právní úprava telemedicíny

Současná právní úprava nikterak poskytování zdravotní péče na dálku nereguluje. V současné době se však projednává novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, která by měla zakotvit definici telemedicíny jako poskytování zdravotních služeb na dálku za použití telekomunikačních a informačních technologií nebo zdravotnického prostředku. Novela má dále stanovit, že telemedicínu je možné poskytovat pouze za podmínek stanovených zákonem a současně pouze tehdy, jsou-li splněny technické požadavky na kvalitu a bezpečnost komunikace. Prováděcí právní předpis má pak stanovit podrobné podmínky poskytování telemedicíny včetně technických požadavků na kvalitu a bezpečnost komunikace.

Důvodová zpráva k této připravované novele zákona o zdravotních službách a prováděcí vyhlášce uvádí některé požadavky na minimální technické vlastnosti používaných telekomunikačních a informačních technologií, zejména že používaný komunikační kanál musí být šifrovaný; musí být zajištěno prokázání identity obou komunikujících stran – vizuálně, kontrolní otázkou, jiným způsobem; záznam komunikace může být nahráván na straně poskytovatele jen se souhlasem pacienta; pro vzdálený monitoring životních funkcí a vzdáleně řízené intervenční zařízení mohou být použity jen certifikované zdravotnické prostředky.

Důležité je zdůraznit, že poskytovat telemedicínské zdravotní služby může stále pouze poskytovatel zdravotních služeb, kterému bylo uděleno oprávnění k jejich poskytování. Telemedicína nepředstavuje samostatný druh zdravotní služby, a proto telemedicínu může poskytovat pouze poskytovatel zdravotních služeb na základě povolení, jak je tomu u klasického poskytování zdravotní péče.

Benefity a rizika telemedicíny

Telemedicína sebou přináší bez dalšího značné výhody jako již zmiňována širší dostupnost zdravotní péče, pohodlí pro pacienty, zvýšení efektivity poskytování péče a další, nicméně sebou nese i jistá rizika, a to zejména související s omezeným přístupem lékaře k pacientovi, nemožností fyzického ošetření pacienta nebo provedení diagnostických testů, možnými technologickými překážkami či omezeným přístupem lékaře ke zdravotnickým záznamům pacienta. Odborná veřejnost se však shoduje na tom, že ačkoliv standard poskytování zdravotní péče musí zůstat zachován, vždy je třeba porovnávat, zda benefity tohoto institutu převažují nad riziky. Pacienti by se měli svobodně a informovaně rozhodovat o tom, zda i přes tato rizika, se kterými se poskytování péče na dálku pojí, chtějí tento typ péče podstoupit.

Telemedicína má potenciál zásadně změnit způsob, jakým je zdravotní péče poskytována. Když se telemedicína správně používá a reguluje, má potenciál zlepšit přístup k zdravotní péči, zlepšit výsledky léčby a snížit náklady na zdravotní péči. Tato oblast se nadále postupně vyvíjí a bude důležité, aby byly řádně adresovány otázky regulace, soukromí a zabezpečení dat.

Aktuální trendy v oblasti zdravotnictví průběžně sledujeme. Chcete-li se dozvědět více o současných tématech a právních otázkách v oblasti zdravotnictví, neváhejte se na nás obrátit.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu