Úspěch advokátní kanceláře

1.5.2016

Dlouhodobě se zabýváme obchodním právem. Advokátní kancelář Olomouc dokázala uchránit klienta od povinnosti uhradit požadovanou náhradu škody z titulu porušení jeho funkce. Dle našeho názoru k němu nedošlo. Přečtěte si více informací v samostatném článku.

 

Obecně lze říct, že dle § 159 NOZ je člen voleného orgánu (tedy i každý jednatel) povinen svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Jedná se o tzv. povinnost péče řádného hospodáře. ZOK v § 51 poté doplňuje, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při svém podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to však neplatí, pokud takové rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Při posuzování, zda jednatel postupoval v souladu s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba.