Uveřejňování dokumentů na profilu zadavatele

23.4.2018

K uveřejňování dokumentů na profilu zadavatele – je potřeba dokumenty opatřit zaručeným elektronickým podpisem? Nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k datu 1. 10. 2017 došlo kromě zrušení celé řady právních předpisů, které souvisely s předchozím zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, rovněž ke zrušení vyhlášky č. 133/2012 Sb.

Současně pak s účinností nového zákona nabyla účinnosti i nová vyhláška č. 168/2016Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.

Výše uvedené změny se mimo jiné promítly i do povinností zadavatele opatřovat některé dokumenty uveřejňované na profilu zadavatele zaručeným elektronickým podpisem, a právě tomuto tématu je věnován tento stručný příspěvek.

Dle ust. § 9 odst. 3 dnes již zrušené vyhlášky č. 133/2012 Sb., platilo, že písemná výzva ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona, zadávací dokumentace nebo textová část zadávací dokumentace podle § 48 zákona, dodatečné informace a informace o umožnění prohlídky místa plnění u zjednodušeného podlimitního řízení podle § 49 zákona, rozhodnutí o vyloučení uchazeče podle § 60 a 76 zákona, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení a písemná zpráva podle § 85 zákona musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, který byl vystaven pro osobu oprávněnou k podepisování za zadavatele.

Nesplnění výše uvedené povinnosti opatřit vybrané dokumenty uveřejňované na profilu zadavatele pak představovalo správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s tím, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) nesplnění výše uvedené povinnosti spojoval s postupem rozporným se zásadou transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 citovaného zákona (viz např. rozhodnutí sp. zn. S0260/2015 ze dne 8. 6. 2015).

Jak je shora zmíněno, zrušením vyhlášky č. 133/2012 Sb., a jejím „nahrazením“ vyhláškou č. 168/2016 Sb., však došlo ke změně povinností zadavatele ve vztahu k jeho povinnostem uveřejňovat na profilu zadavatele vybrané dokumenty se zaručeným elektronickým podpisem. Nová vyhláška totiž již komentovanou povinnost zadavatele opatřovat zmíněné dokumenty zaručeným elektronickým podpisem při jejich uveřejňování na profil zadavatele neobsahuje.

Znamená však absence výše uvedené povinnosti, že zákonodárce bez dalšího upustil od této povinnosti zadavatele?

Pro zodpovězení dané otázky je nutné rozebrat ust. § 211 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., které řeší povinnost zadavatele opatřovat uznávaným elektronickým podpisem vybrané dokumenty.

Konkrétně dle ust. § 211 odst. 5 nového zákona o zadávání veřejných zakázek platí, že nejde-li o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky, musí být datová zpráva opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem, pokud jde o výzvu určenou účastníkům zadávacího řízení, oznámení o výběru dodavatele, rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh, nebo vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Jak je tedy patrno, citované zákonné ustanovení určuje výluku povinnosti opatřovat vybrané dokumenty uznávaným elektronickým podpisem mimo jiné v tom případě, uskutečňuje-li se komunikace prostřednictvím elektronického nástroje.

Vzhledem k tomu, že dle § 28 odst. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, platí, že profilem zadavatele se rozumí elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup, a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám, pak vzhledem k tomu, že v případě uveřejňování dokumentů na profilu zadavatele jde dle mého názoru o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronického nástroje, ust. § 211 odst. 5 se na povinnosti zadavatele při uveřejňování na profilu zadavatele neuplatní.

Výše uvedené tak lze shrnout tak, že nová právní úprava zadávání veřejných zakázek již neobsahuje povinnost zadavatele opatřovat dokumenty uveřejňované na profilu zadavatele zaručeným (uznávaným) elektronickým podpisem, resp. tuto povinnost nelze dle mého názoru nijak dovodit. Absence zaručeného elektronického podpisu u dokumentů uveřejňovaných na profilu zadavatele tak proto již nově nepředstavuje prvek narušující transparentnost zadávacího řízení.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

Uveřejňování dokumentů na profilu zadavatele