Výkon autorských a vlastnických práv ve vztahu ke generativní umělé inteligenci

27.11.2023

V souvislosti s rozmachem generativní umělé inteligence (dále jen „AI“) se v právní sféře otevírají otázky týkající se výkonu autorských a vlastnických práv. Tomuto tématu se budeme v tomto článku podrobněji věnovat a rozebereme si jednotlivé aspekty autorského a vlastnického práva ve vztahu k AI.

 

V první řadě je třeba si ujasnit, co je považováno za autorské dílo.

Dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon“) se za dílo považuje dílo literární, jiné umělecké dílo a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, (dále jen „dílo"). Dále pak na základě ustanovení § 5 odst. 1 autorského zákona platí, že autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila.

Je tedy třeba, aby autorské dílo splňovalo určité podmínky, které pro něj autorský zákon stanoví, pro to, aby se za autorské dílo mohlo považovat. Na základě této definice můžeme dojít k závěru, že jakýkoli výstup, který je vytvořen AI nelze považovat za autorské dílo, a to zejména vzhledem k tomu, že dílo nebude vytvořeno fyzickou osobou, nýbrž strojovou umělou inteligencí a také vzhledem k tomu, že se nebude jednat o jedinečný výsledek tvůrčí činnost.

V současnosti jsou nejčastěji rozebírány především dva softwary AI, kterými jsou ChatGPT a Midjourney.

Software ChatGPT vytvořila společnost OpenAI, LLC (dále jen „OpenAI“), přičemž se jedná o software generující textový obsah, zatímco software Midjourney vytvořila skupina vývojářů a zabývá se generováním obrázků na základě textu.

Jak tedy jednotlivé softwary fungují? ChatGPT generuje výstup na základě vstupu od uživatele a společně pak tvoří vygenerovaný obsah. Společnost OpenAI ve svých Podmínkách použití (dále jen „Podmínky použití“) uvádí, že uživatelé nesou sami odpovědnost jak za své vstupy, tedy za podněty, které do ChatuGPT zadávají, tak i za použití vygenerovaného výstupu. U vstupů, které do ChatuGPT nahrávají si musí ověřit, zda neporušují žádný zákon, včetně autorského zákona. Toto se týká zejména softwaru Midjourney, pro případy, kdy uživatelé do softwaru nahrávají obrázek, na který se mohou vztahovat autorská práva. Uživatelé pak dále také nesou odpovědnost za celkový obsah, včetně výstupu z ChatuGPT a Midjourney, kdy si musí dát pozor na to, aby zveřejněním takovéhoto vygenerovaného obsahu neporušili autorská práva jiné osoby, jejíž dílo AI sorfware pro svůj výstup použil.

Vzhledem k tomu, že software AI necituje zdroje, ze kterých při svém výstupu čerpal, zejména s ohledem na množství zdrojů, se kterými pracuje, je třeba si dát pozor na zcela zjevné plagiáty, které mohou být lehce odhalitelné zejména u vizuálního kontextu generovaného softwarem Midjourney.

V další části bychom se zaměřili na praktičtější aspekty vztahující se k výstupům ze softwarů AI, a to zejména na vlastnické právo k výstupům z ChatuGPT. Jak už je výše uvedeno, k výstupům generativní AI obecně nelze mít autorská práva dle autorského zákona, byť i zde existuje určitá výjimka, která stojí za zmínku. Tuto představuje situace, kdy uživatel výstup z AI upraví, výstup obohatí o své jedinečné tvůrčí prvky a takovýto výstup teprve bude vydávat za své autorské dílo. V tomto případě uživateli tvůrčím zpracováním výstupu AI mohou vzniknout autorská práva k tzv. odvozenému autorskému dílu, které vznikne tvůrčím zpracováním díla jiného dle ustanovení § 2 odst. 4 autorského zákona. Zde je ovšem třeba mít na paměti, že v tomto případě je nutné výstup z AI zpracovat a přidat k němu i vlastní myšlenky a nápady.

Důležitou otázkou však zůstává, kdo a jak tento obsah bude moci použít ve svůj prospěch. V Podmínkách použití společnost OpenAI uvádí, že uživatel si ponechává vlastnická práva ke svému vstupu a dále nabývá i vlastnická práva k výstupu z ChatuGPT. Tento pak může používat i pro komerční účely. Vývojáři softwaru Midjourney mají pravidla nastavená jinak, kdy se vlastnická práva vztahují pouze na obrázky vygenerované v placené verzi softwaru, zatímco z bezplatných účtů lze generovat obrázky jen pro nekomerční použití.

Uživatel výstupu AI tedy nenabývá autorské právo k výstupu, ovšem nabývá k němu vlastnické právo. Toto v praxi znamená, že uživatel může s výstupem nakládat dle Podmínek použití a v souladu se zákonem. Přestože se stane vlastníkem vygenerovaného obsahu, nelze zaručit, že jiný uživatel nebude užívat podobný či dokonce stejný výstup také třeba i za stejným účelem, vzhledem k tomu, že výstup nelze chránit jako autorské dílo. V Podmínkách použití společnost OpenAI na toto též upozorňuje, když uvádí, že výstup z ChatuGPT nemusí být jedinečný a ostatní uživatelé tak mohou dostat podobný nebo stejný výstup. V tomto tedy můžeme spatřovat další aspekt, proč nelze výstup z AI považovat za autorské dílo, jelikož fakt, že stejných výstupů může být více, jde proti charakteristickým rysům autorského díla, kdy se předpokládá právě jeho jedinečnost, která je považována za jeden ze zásadních podmínek pro vznik autorského díla. V případě, že uživatel obsah čistě vygenerovaný AI bez jakéhokoli vlastního tvůrčího doplnění užije veřejně a zjistí, že takovýto obsah použil i někdo jiný, nemůže se domáhat žádné ochrany, neboť tento obsah nebude podléhat ochraně autorského práva.  

Dále je také třeba upozornit na Zásady sdílení a publikování společnosti OpenAI, kde je uvedeno, že  uživatel má publikovat dílo pod svým jménem a zároveň informovat o tom, že obsah byl vytvořen AI. Přestože společnost OpenAI má postupovat tak, aby neporušovala ničí autorská práva, pro případ, že dojde k porušení autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví třetích osob se společnost  OpenAI zbavuje jakékoliv odpovědnosti. V současnosti bylo na společnost OpenAI podána řada autorskoprávních žalob, a tak lze předpokládat, že v brzké době se této problematice začnou věnovat i soudy a začnou ji také formovat.

Závěrem lze shrnout, že uživateli AI vznikne k výstupu vlastnické právo, ovšem toto bude nezávislé na právu autorském, které mu nevznikne, jelikož se nebude jednat o autorské dílo. Používání výstupů vygenerovaných AI může uživatelům v mnoha ohledech usnadnit práci, ovšem vždy je třeba si při využívání obsahu vygenerovaném pomocí AI dát pozor, aby byl tento obsah využíván v souladu s podmínkami použití daných vývojářů a s platnými zákony a celkově byl při používání výstupů z AI obezřetný.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu