Vzor předžalobní výzvy 2020

11.5.2020

Jak má vypadat předžalobní výzva v roce 2020?

Současná mimořádná doba a její neblahé dopady na ekonomiku bezpochyby co nevidět přinesou snížení platební morálky dlužníků a neuhrazené faktury se začnou hromadit. Pokud nezafunguje neformální upomínací proces, případně dlužníci sami aktivně nepřistoupí k úhradám svých závazků, častokrát nezbyde než pohledávku uplatnit u soudu.

V této souvislosti netřeba zapomínat, že před podáním žaloby je nezbytné dlužníka vyzvat předžalobní výzvou k úhradě, která musí splňovat jak zákonem stanovené, tak soudní praxi dovozené předpoklady. Inspirujte se, jak by taková kvalifikovaná výzva měla vypadat.

Vzor předžalobní výzvy pro rok 2020:

Vážený pane/Vážená paní,

obracím se na Vás ve věci  smlouvy č. XXXX ze dne X. X. XXXX, uzavřené mezi naší společností jako prodávajícím a Vaší společností jako kupujícím. Na základě této smlouvy Vám naše společnost dodala XYZ a Vaše společnost se zavázala uhradit jako kupní cenu částku ve výši XXXX Kč.

Jsem nucen Vás upozornit, že do dnešního dne nebyla i přes opakované výzvy částka ve výši XXXX Kč, splatná dne X. X. XXXX na základě faktury č. XXX ze dne X. X. XXXX, uhrazena.

Vyzýváme Vás tímto naposledy k úhradě výše uvedené Pohledávky, a to neprodleně, nejpozději ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne odeslání této výzvy, a to na bankovní účet naší společnosti XXXXXXX, vedený u XXXX, a.s., s použitím VS XXXXXX.

Společně s Pohledávkou uhraďte dle § 1970 občanského zákoníku úrok z prodlení v zákonné výši 10 % ročně ode dne následujícího po splatnosti Pohledávky, tedy ode dne X. X. XXXX až do úplného zaplacení jistiny Pohledávky.

V souvislosti s vymáháním Pohledávky ve vztahu k této předžalobní výzvě k úhradě dluhu ve smyslu § 142a odst. 1 občanského soudního řádu, Vám tímto zároveň sdělujeme, že nám vznikl nárok na úhradu paušální částky ve výši 1.200,- Kč na náhradu nákladů spojených s uplatněním Pohledávky, a to v souladu s § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., když tuto částku zároveň žádáme uhradit ve shora uvedeném termínu, a to prostřednictvím výše uvedených platebních údajů.

Závěrem si Vás dovoluji upozornit, že nebude-li v uvedeném termínu Pohledávka včetně výše specifikovaného příslušenství v plném rozsahu uhrazena, budeme nuceni se jejího vymožení domáhat cestou soudního řízení. V důsledku soudního vymáhání Pohledávky zároveň dojde k jejímu navýšení o nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení, kteréžto budete povinni naší společnosti uhradit. O výši náhrady nákladů řízení rozhodne soud.

Věřím nicméně, že celou záležitost vyřídíte k naší spokojenosti neprodleným úplným zaplacením Pohledávky včetně příslušenství, v opačném případě budeme nuceni bez dalšího postupovat dle výše uvedeného.

S pozdravem XYZ

Na co nezapomenout při odesílání výzvy

V případě, že budete muset k předžalobní výzvě přistoupit, máte povinnost jí zaslat na poslední Vám známou adresu dlužníka. U fyzických osob nepodnikatelů tak vycházejte ze smluvní dokumentace s dlužníkem a kontaktní adresy, kterou Vám dlužník na sebe sdělil. U podnikatelů (fyzických osob i firem) vždy zkontrolujte živnostenský, respektive obchodní rejstřík, jestli v mezidobí nedošlo ke změně sídla dlužníka. Pokud ano, používejte vždy aktuální zapsané sídlo, pokud jste se ve smlouvě s dlužníkem výslovně nedomluvili na jiné doručovací adrese. 

U soudu budete muset prokázat odeslání předžalobní výzvy, využijte proto doporučenou zásilku, u které budete moci předložit podací lístek nebo arch z pošty. Není však nevyhnutné prokazovat doručení, nemusíte proto zasílat ve formě s dodejkou, která je dražší. Zejména v případě velkého množství pohledávek tím zredukujete náklady na vymáhání.

Používáte datovou schránku? Má-li ji zřízenou i Váš dlužník, podívejte se jestli má povoleno přijímání datových zpráv od soukromých osob. Pokud ano, nebojte se mu zaslat předžalobní výzvu do datové schránky. Je to levnější než listinné zásilky, automaticky získáte doklad o odeslání, a dlužník se nemůže vymlouvat, že nejde o správnou adresu.

Jaké jsou následky neodeslání předžalobní výzvy

Pokud opomenete před podáním žaloby předžalobní výzvu odeslat, neznamená to sice, že soud kvůli tomu zamítne Vaší žalobu, zásadně Vám však nepřizná náhradu nákladů řízení před soudem, a to nejen za advokáta, ale ani zaplacený soudní poplatek. Vzhledem k tomu, že ten činí alespoň 4 % ze žalované jistiny, může jít u vysokých pohledávek již o citelnou ztrátu.

Soudy pak bylo opakovaně rozhodnuto, že nezbytnou náležitostí předžalobní výzvy je také upozornění na hrozící soudní vymáhání dané pohledávky, a též upozornění na vznik nároku na náhradu nákladů řízení v případě soudního sporu. Tím je daná jistá kvalifikovanost zákonem vyžadované předžalobní výzvy oproti běžné upomínce, která má tak dlužníka seznámit se všemi hlavními důsledky, které nastanou, pokud dluh mimosoudně nesplní. Byť se to tak může jevit jako formalita, nepodceňujte nezbytnost vtělení těchto poučení do předžalobní výzvy. V opačném případě bude hrozit, že Vaše předžalobní výzva bude mít charakter obyčejné upomínky a ani v tomto případě nebudou náklady řízení přiznány.

Každý případ může být jiný

I když se může zdát předžalobní výzva jako šablonovitý úkon, řada věcí se v ní může případ od případu měnit. Někdy se s pohledávkou pojí smluvní pokuta nebo další poplatky, které je potřeba vyčíslit, nebo místo úroku z prodlení v zákonné výši je na místě využít úrok z prodlení smluvně sjednaný, který je začasté vyšší. Jiné možnosti jsou při vymáhání podnikatelských dluhů, jiné u spotřebitelů. Pamatujte, že pokud budete žalovat částky, o jejichž zaplacení jste dlužníka předžalobní výzvou nežádali, může tím lehce vzniknout výše popsaný problém s přiznáním nákladů řízení.

Proto v případě, že Vám Váš odběratel či jiný smluvní partner dluží peníze, doporučujeme využít kvalifikované služby advokáta, kdy se nám pravidelně daří vymoci pohledávky nejen z podnikatelských vztahů.

Advokátní upomínka má pro dlužníka častokrát vyšší sílu a důraznost, než upomínka odeslaná přímo podnikatelem.