Zákon o hromadných žalobách a jeho aktuální stav

18.1.2023

Ministerstvo spravedlnosti poslalo dne 20. prosince 2022 do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o hromadném řízení, které má za cíl do českého právního řádu zavést institut hromadných žalob. Tento procesní nástroj by měl umožnit českým spotřebitelům společné vymáhání vícero nároků vůči podnikateli v jediném soudním řízení.

Základní principy návrhu zákona

Podle zveřejněného návrhu zákona by se jeho působnost měla prozatím vztahovat pouze na spory mezi spotřebiteli a podnikateli, kdy skupina spotřebitelů bude muset činit alespoň 20 členů. Hromadné žaloby by pak měly být postaveny na pravidlu tzv. opt-in, což znamená, že spotřebitel se bude muset sám do daného řízení přihlásit, aby se stal zúčastněným členem skupiny. Tento zúčastněný člen skupiny ovšem nebude účastníkem, nýbrž tím by se měl stát žalobce – nezisková osoba, kterou podle návrhu bude v řízení povinně zastupovat advokát.

Zárukou nezneužití hromadných řízení by se měla stát mimo jiné nutnost osvědčení toho, že „hromadná žaloba není financována třetí stranou, která je konkurentem žalovaného, je na žalovaném závislá nebo která nadmíru ovlivňuje žalobce způsobem, který by poškodil kolektivní zájmy spotřebitelů, jichž se hromadná žaloba týká.“ V případě, že zdroj financí bude pocházet od právnické osoby, bude soud povinen zjistit údaje o jejím skutečném majiteli. Ministerstvo spravedlnosti taktéž navrhuje zastropovat maximální částku procentuální výši odměny žalobce, a to buď na 5 či 25 % z přisouzeného plnění

Samotné hromadné řízení bude podle nynějšího návrhu rozděleno do dvou fází. V té první se nejprve posoudí otázka přípustnosti hromadné žaloby. V případě, že soud rozhodne kladně, bude moct být zahájeno řízení ve věci samé. Příslušným k projednání hromadných žalob v prvním stupni by se měly stát soudy krajské.

Aktuální stav legislativního procesu

Aktuálně se návrh zákona nachází v meziresortním připomínkovém řízení, ve kterém se zatím vyjádřil pouze Úřad průmyslového vlastnictví, který k návrhu neuplatnil žádné připomínky. Návrh zákona nicméně počítá s ambiciózní účinností již od 25. června 2023. Je však otázkou, zda-li se zákon stihne ve stanoveném termínu projednat a schválit. Nic to však nebude měnit na skutečnosti, že Česká republika je již v prodlení s přijetím zákona o hromadném řízení, neboť Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 ze dne 25. listopadu 2020 o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů uložila členským státům do 25. prosince 2022 přijmout právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Na článku spolupracoval Bc. Kryštof Pažourek. 

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: