Zánik nájemní smlouvy při změně vlastnictví?

15.3.2014

Dá se říci, že ne. Dle § 2221 odst. 1 nového občanského zákoníku změní-li se vlastník věci, přejdou práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka. Zde ovšem dochází k první odlišnosti v tom smyslu, že nájemní vztah sice trvá dál, ale související povinnosti pronajímatele (např. udržování účelové komunikace, mytí reklamních poutačů) trvají pouze za určitých podmínek. Pokud převede pronajímatel vlastnické právo k věci, nejsou pro nového vlastníka závazná ujednání o pronajímatelových povinnostech, které zákon nestanoví. To neplatí, pokud nový vlastník o těchto ujednáních věděl.

 

Doporučuji na tuto eventualitu pamatovat vhodným smluvním zakotvením. Např. uvést do smlouvy klauzuli, že „při změně majitele pronajímaného pozemku se pronajímatel zavazuje sdělit své povinnosti z této smlouvy novému majiteli pozemku.“