Zápis do evidence skutečných majitelů a sankce

30.5.2019

Advokátní kancelář ARROWS pro klienty provádí zápisy do evidence skutečných majitelů. Tato povinnost je účinná již od 1. 1. 2018, ale ze strany smluvních partnerů klientů je reflektována ve zvýšené míře až nyní.

Všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku mají povinnost do 1. 1. 2019 zapsat do evidence svého skutečného majitele! Tato povinnost vyplývá z novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2018.

Za nesplnění povinnost provést zápis do evidence skutečných majitelů mohou nastat zejména faktické sankce v podobě snížení důvěryhodnosti právnické osoby, která zápis neprovedla. Daná právnická osoba by tak mohla mít ztížené jednání např. s bankami, kde si lze představit i situaci zamítnutí žádosti o úvěr, apod.

Neprovedení zápisu Vám může způsobit komplikace při účasti ve veřejné zakázce!

Zadavatelé mají totiž povinnost ověřovat dodavatele v evidenci skutečných majitelů. Absence zápisu mohou z našich zkušeností způsobit i vyloučení z účasti ve veřejné zakázce!

Komplikace může nastat i v případě nezískání dotace na zaměstnance, apod.! Evidence skutečných majitelů je v zásadě neveřejným rejstříkem vedeným rejstříkovými soudy. Přístup do této evidence má zákonem stanovený okruh subjektů, mezi které patří zejména státní orgány.

Skutečný majitel je fyzická osoba, která má v dané právnické osobě rozhodující faktický vliv. V případě obchodních korporací se skutečným majitelem rozumí osoba, která samostatně či s osobami jednajícími ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %; nebo ovládá přechozí osobu; nebo má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace. 

Provedeme pro Vás zápis do evidence skutečných majitelů!

Právnické osoby a svěřenské fondy mají povinnost určit osobu skutečného majitele, vést a uchovávat údaje o osobě skutečného majitele a zejména provést zápis do evidence skutečných majitelů. Lhůta pro zápis uplynula už 1. 1. 2019, zápis pro Vás ale stále můžeme provést.

Ministerstvo spravedlnosti nevydalo ohledně požadovaných listin žádný metodický pokyn. V praxi se postavení skutečného majitele dokládá zakladatelskou listinou, stanovami, výpisem z obchodního rejstříku či čestnými prohlášením. Požadavek na konkrétní listiny vždy záleží na postavení skutečného majitele.